Hotărârea nr. 82/2002

Hotãrârea nr. 82 privind stimularea incasãrii veniturilor reprezentând impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local de cãtre contribuabilii – persoane fizice – initiat de domnii consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneatã Nãstase si Mitu Augustin.

HOTÃRÂREA Nr. 82

privind stimularea incasarii veniturilor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului local de catre contribuabilii – persoane fizice

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri, Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale prin care se propune acordarea scutirii de la plata sumelor reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente debitelor restante la data de 31.12.2001, in vederea  stimularii incasarii veniturilor provenind din impozite, taxe si alte venituri de la persoane fizice;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 714/1999 privind aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local si prevederile art.1 pct.d, art.3 si art.27 ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare;

            in baza art. 5 pct. 2, 3 si 7 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

avand in vedere prevederile art.3 pct.1, art. 4, art. 5, art. 7 pct.1, art.9 si art.10 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate si datorate la bugetul local de catre contribuabilii persoane fizice la data de 31.12.2001. Scutirea se acorda acelor contribuabili care detin o singura proprietate.

Art. 2

Scutirea prevazuta la art.1 se acorda pe baza de cerere cu conditia achitarii pana la data de 30.11.2002 a impozitelor, taxelor si a celorlalte obligatii datorate bugetului local la 31.12.2001 precum si cele aferente anului 2002.

Art. 3

Aproba formularul tip de cerere conform Anexei 1, care va fi pusa la dispozitia contribuabililor in mod gratuit de catre Directia Impozite si Taxe Locale.

Art. 4

Aproba constituirea comisiei care va analiza cererile depuse de contribuabilii persoane fizice si care este imputernicita sa le solutioneze potrivit prevederilor prezentei hotarari, in urmatoarea componenta:

-         Iancu Ion, viceprimar              - presedinte

-         Ion Marina, director                - membru

-         Carmen Musat,director           - membru

-         Dumitru Dinu, sef serviciu     - membru

-         Razvan Frincu, sef serviciu    - membru

-         Mihaela Zaharia, jurist           - membru

-         Mihaela Stanilescu, consilier  - secretar

Art. 5

Directia Impozite si Taxe Locale si comisia prevazuta la art.4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

Prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostiinta publica, prin grija Directiei Administratiei Publice.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI                                                                                                          Anexa 1

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE

B-dul Independentei nr. 16

 

 

 

CERERE-DECLARATIE

DOMNULE DIRECTOR,

 

 

Subsemnatul  ………………………………………………………domiciliat in localitatea …………………… judetul …………… str.….……………………………… nr. … bl. … sc. … et. … ap. … cod postal ………… legitimat BI/CI seria …… nr. …………… CNP……………………………… eliberat de Politia …..……… …… ……………………………………… solicit scutirea de la plata sumelor reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente impozitelor, taxelor si altor venituri conform H.C.L.nr………… , pentru:

a) - imobilul (cladire, teren) situat in str. ……………………………………….

b) - auto marca …………………………………………………………………

c) - alte obligatii la bugetul local ………………………..……………………,

deoarece ma aflu intr-una din urmatoarele situatii:

-         angajat la ……………………………………….

-         pensionar

-         somer (incepand cu data de ……………......……

            Declar pe propria raspundere ca:

§    nu realizez venituri din activitati independente, din inchirieri, concesiuni de bunuri mobile si/sau imobile, din cedarea folosintei bunurilor;

§     nu realizez venituri din salarii sau din colaborari sub orice forma;

§     nu sunt actionar sau asociat la societati comerciale si nu realizez venituri din  dividente si dobanzi (cu exceptia cupoanelor distribuite pentru privatizarea in masa).

            Declar ca detin/nu detin in proprietate doua sau mai multe bunuri mobile si imobile situate in Ploiesti, str. ……………………………………………………….. .......…………………………………….......................................

            Cunosc prevederile Legii 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale privind obligativitatea declararii cu sinceritate a bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate si sanctiunile prevazute de aceasta.

            De asemenea, cunosc ca declararea de date si fapte care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii prevazuta si pedepsita de art.292 din Codul Penal.

            Anexez urmatoarele:

§         adeverinta salariat;

§         cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii;

§         cupon ajutor somaj din luna anterioara depunerii cererii;

§         orice acte care le considera necesare.

 

 

               DATA                                                                                  CONTRIBUABIL-DECLARANT,

                                                                                                                              SEMNATURA