Hotărârea nr. 8/2002

Hotararea nr. 8 privind vânzarea prin licitatie publicã deschisã a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, etaj

HOTÃRÂREA Nr. 8

privind vânzarea prin licitatie publicã deschisã a spatiului  cu  altã destinatie decât aceea de locuintã situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, etaj

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul - expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune vânzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat in Ploiesti, str. M. Kogalniceanu nr. 2, etaj, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            având în vedere Hotãrârea de Guvern nr. 505/1998 privind vânzarea cãtre actualii detinãtori a unor spatii comerciale construite din fondurile statului si aflate în administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora;

            in temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã vânzarea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat in Ploiesti, str. M. Kogalniceanu nr. 2, etaj.

Vanzarea se va face la pretul de adjudecare a spatiului.

Art. 2

Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit prin actualizarea raportului de evaluare elaborat de evaluatorul selectat prin licitatia organizatã în baza Hotãrârii nr.124 / 25.09.1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si va fi avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local.

Art. 3

Comisia de licitatie pentru vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, constituita prin Hotararea nr. 211 / 2001 va asigura intocmirea si aprobarea caietului de sarcini, organizarea si desfasurarea licitatiei.

Art. 4

Vânzarea efectivã a spatiului se va face pe bazã de hotãrâre a Consiliului Local la pretul de adjudecare a acestuia.

Art. 5

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Impozite si Taxe Locale, Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Directia Economicã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu