Hotărârea nr. 78/2002

Hotãrârea nr. 78 privind vânzarea prin licitatie publicã deschisã cu strigare a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã, situat in Ploiesti, str. Romanã, nr. 32 – etaj – initiat de domnii consilieri Marinoiu Eugen si Grãdisteanu Gheorghe.

HOTÃRÂREA Nr. 78

privind vânzarea prin licitatie publicã deschisã cu strigare a spatiului cu  altã  destinatie decât  aceea de locuintã situat in  Ploiesti, str. Romana nr. 32 etaj

 

Consiliul Local al municipiului Ploieşti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marinoiu Eugen si Gradisteanu Gheorghe si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune vânzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat in Ploiesti, str. Romana nr. 32 etaj, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti;

având în vedere Hotãrârea de Guvern nr. 505/1998 privind vânzarea cãtre actualii detinãtori a unor spatii comerciale construite din fondurile statului şi aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora;

            in temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. f şi h şi art. 125 din Legea   nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã vânzarea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã situat in Ploiesti, str. Romana nr. 32 etaj.

Vanzarea se va face la pretul de adjudecare a spatiului.

Art. 2

Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit prin intocmirea raportului de evaluare de catre Societatea Generala a Expertilor Tehnici Prahova S.A., evaluator atestat A.N.E.V.A.R., selectat prin licitatia organizatã în baza Hotãrârii nr. 124 / 25.09.1998 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti şi va fi avizat de Comisiile de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Local.

Art. 3

Comisia de licitatie pentru vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, constituita prin Hotararea nr. 211 / 2001 va asigura intocmirea si aprobarea caietului de sarcini, organizarea si desfasurarea licitatiei.

Art. 4

Vânzarea efectivã a spatiului se va face pe bazã de hotãrâre a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, la pretul de adjudecare a acestuia.

Art. 5

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Impozite şi Taxe Locale, Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru şi Directia Economicã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu