Hotărârea nr. 71/2002

Hotararea nr. 71 privind repartizarea de locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti – initiat de domnul Primar.

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

HOTARAREA Nr. 71

cu privire la repartizarea de locuinte din fondul municipiului

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a dlui Primar EMIL CALOTA si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administratie si Comert prin care se arata posibilitatea repartizarii unor locuinte din fondul de locuinte al municipiului Ploiesti catre persoane care beneficiaza de acest drept conform legii;

            vazand Procesele Verbale al Comisiei Speciale de Analiza si Verificare a Propunerilor de Repartizare a Locuintelor din data de 01.03.2002, respectiv 18.03.2002;

            in temeiul Legii nr. 114/1996, republicata - Legea locuintei - si a H.G. nr. 1275 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Locuintei;

            in conformitate cu H.C.L. nr. 241/2001 privind modul de repartizare a locuintelor din fondul municipiului si a H.C.L. nr. 159/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Speciale de Analiza si Verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, modificate si completate prin HCL nr. 308/2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea de locuinte din fondul municipiului, astfel:

a)      dlui Badea Emil, domiciliat in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 233, et. 1 - Camin de Nefamilisti S.C. Park Industrie Dacia SRL - i se repartizeaza ap. 77, et. 4, sc. D, bl. 169, str. Aleea Ciucului, format din 2 camere in suprafata de 27,04 mp si dependinte in suprafata de 13,12 mp, cu respectarea art. 2 din HCL, nr. 308/2001.

Apartamentul este grevat de debit la plata chiriei si intretinerii.

b)      dlui Nemes Gabriel Lorian, domiciliat in Ploiesti, Al. Varbilau nr. 7, bl. 153 G, sc. A, ap. 7 - i se repartizeaza locuinta situata in Ploiesti str. Sapunari nr.11, formata din doua camere si hol in suprafata de 34,83 mp, bucatarie in suprafata de 7,65 mp, camara in suprafata de 1,09 mp, vestibul in suprafata de 3,76 mp, veranda in suprafata de 3,76 mp, pivnita in suprafata de 16,00 mp.

c)      dlui Dumitru Gheorghe, domiciliat in Ploiesti str. Spatari nr. 60 - i se repartizeaza locuinta situata in Ploiesti, str. Stefan cel Mare nr. 7 - mansarda, formata din 2 camere in suprafata de 60,88 mp, bucatarie in suprafata de 12,28 mp, camara in suprafata de 9,61mp, debara in suprafata de 0,90 mp in folosinta exclusiva, culoar, WC, pivnita in suprafata de 13,50 mp in folosinta comuna.

Art. 2

Aproba extinderea dlui Niculescu Petre domiciliat in Ploiesti, str. Zefirului nr. 56, in spatiul situat la aceeasi adresa format din 1 camera in suprafata de 6,93 mp, vestibul in suprafata de 2,52 mp, pivnita in suprafata de 9,00 mp.

Art. 3

Respinge cererea de extindere a dnei Stanciu Vasilica, domiciliata in str. Sapunari nr. 11, pentru spatiul situat la aceeasi adresa format din 2 camere si hol fara lumina in suprafata de 34,83 mp, bucatarie in suprafata de 7,65 mp, camara in suprafata de 1,09 mp, vestibul in suprafata de 3,76 mp, veranda in suprafata de 3,76 mp, pivnita in suprafata de 16,00 mp.

Art. 4

Imputerniceste Serviciul Public de Administratie si Comert prin Director sa incheie contract de inchiriere cu persoanele mentionate la art. 1 si art. 2.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu