Hotărârea nr. 69/2002

Hotararea nr. 69 privind instrãinarea spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã, situat in Ploiesti, str. G-ral Vasile Milea nr. 7 – initiat de domnii consilieri Gheorghe Grãdisteanu si Eugen Marinoiu.

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

HOTARAREA Nr. 69

cu  privire  instrainarea  spatiului  cu  alta  destinatie decat aceea de locuinta

situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Gradisteanu si Eugen Marinoiu si Raportul de specialitate al Primariei municipiului Ploiesti, Directia Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu cu privire la instrainarea  spatiului  cu  alta  destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7;

avand in vedere procesul verbal de adjudecare incheiat in data de 08.04.2002 cu ocazia licitatiei organizate in vederea vanzarii spatiului  cu  alta  destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7;

            avand in vedere prevederile Hotararii nr. 211/05.09.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

            in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                                           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 7, prevazut in anexa nr. 1 din prezenta hotarare, catre ofertantul declarat castigator la pretul de adjudecare la care se adauga cota legala de 19 % TVA, pret reiesit din procesul verbal de adjudecare anexat la prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 Anexa nr. 1

la Hotararea nr. 69/2002

 

Nr. crt.

Adresa spatiului comercial 

Elemente de identificare dupa fostul detinator

Suprafata construita

(mp.)

 

Pret de pornire a licitatiei, fara T.V.A.  lei

Pret de adjudecare, fara T.V.A.

lei

Ofertant castigator

 

1.

Str. G-ral. Vasile Milea nr. 7

Magazin Bob de Grau S.C. Muntenia Comal S.A.

68,78

588.100.000

3.588.100.000

S.C. Roenas Impex S.R.L.

 

NOTA: La pretul de vanzare al spatiului  comercial se va aplica cota legala de  T.V.A.

             Modalitate de plata: INTEGRAL

              

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu