Hotărârea nr. 67/2002

Hotararea nr. 67 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Extindere transport electric in comun cu troleibuze str. Ghe. Gr. Cantacuzino – str. Malu Rosu si zona Gara de Sud – Hipodrom – Rafinãria Astra” – initiat de domnii consilieri Ion Eparu si Costicã Drãghici.

R O M Â N I A

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTÃRÂREA Nr. 67 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Extindere transport electric in comun cu troleibuze,  str. Ghe. Cantacuzino – str. Malu Rosu si zona Gara de Sud – Hipodrom – Rafinãria Astra

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu si Costicã Drãghici si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Extindere transport electric in comun cu troleibuze, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino – str. Malu Rosu si zona Gara de Sud – Hipodrom – Rafinãria Astra;

            având in vedere Hotãrârea nr. 4/21.03.2002 a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se avizeazã studiul de fezabilitate privind extinderea transportului electric in comun cu troleibuze, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino – str. Malu Rosu si zona Gara de Sud – Hipodrom – Rafinãria Astra;

            in conformitate cu Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, precum si cu Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodãrie comunalã, modificatã de Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 9/2001;

            in baza Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 41/29.03.2002, privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã studiul de fezabilitate privind investitia “Extindere transport electric in comun cu troleibuze, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino – str. Malu Rosu si zona Gara de Sud – Hipodrom – Rafinãria Astra, conform documentatiei anexã care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu