Hotărârea nr. 66/2002

Hotararea nr. 66 privind achizitionarea prin negociere cu o singurã sursã a unui lot de 8 bucãti tramvaie second hand tip KT4D – initiat de domnii consilieri Ion Eparu si Costicã Drãghici.

R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA Nr. 66 

privind achizitionarea prin negociere cu o singurã sursã 

a unui lot de 8 bucãti tramvaie second hand tip KT4D

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu si Gheorghe Grãdisteanu si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti, prin care se propune achizitionarea unui lot de 8 bucãti tramvaie, prin negociere cu o singurã sursã, necesare activitãtii Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            având in vedere Hotãrârea nr. 2/25.02.2002 a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care s-a aprobat Memoriul justificativ din care reiese necesitatea achizitionãrii prin negociere cu o singurã sursã a 8 bucãti tramvaie second hand tip KT4D;

            in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in conformitate cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 60/ 2001, privind achizitiile publice;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã achizitionarea prin negociere cu o singurã sursã a unui lot de 8 tramvaie second hand, tip KT4D pentru Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã stabileascã colectivul care va negocia achizitionarea tramvaielor potrivit pretului din ofertã.

Art. 3

Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu