Hotărârea nr. 63/2002

Hotararea nr. 63 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei „Asanare si amenajare lacuri strand Bucov” – initiat de domnul Primar.

R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA Nr. 63

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Asanare si amenajare lacuri Strand Bucov”

 

              Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

              vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice a Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Asanare si amenajare lacuri Strand Bucov”;

              având in vedere prevederile art. 16 alin. 5,6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

              in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia Publicã Localã,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Aprobã  documentatia tehnico-economicã a investitiei “Asanare si amenajare lacuri Strand Bucov” conform  documentatiei anexate.

 

 Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu