Hotărârea nr. 60/2002

Hotararea nr. 60 privind aprobarea solutiilor de alimentare cu energie termicã a unor consumatori din zona de sud a municipiului Ploiesti si a blocului 86 din str. Targovistei – initiat de domnul consilier Ion Eparu.

HOTÃRÂREA Nr. 60

privind aprobarea solutiilor de alimentare cu energie termicã a unor consumatori din zona de sud a municipiului Ploiesti si a blocului 86 din str. Targovistei

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazând Expunerea de motive a domnului consilier Ion EPARU si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice a Primariei municipiului Ploiesti si al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti prin care se propune aprobarea solutiilor de alimentare cu energie termica a unor consumatori din zona de sud a municipiului Ploiesti, ca urmare a incetarii furnizarii de abur de catre CET Brazi;

având in vedere prevederile art. 16 alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea Legii nr. 84/1995, privind invatamantul  si cu Legea nr. 743/2002, legea bugetului de stat pe anul 2002;

in baza Legii nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodarie comunala;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba  solutiile de alimentare cu energie termica a unor consumatori din zona de sud a municipiului Ploiesti, astfel:

-         Zona de invatamânt din Calea Bucuresti care cuprinde Grup Scolar Industrial "1 Mai", Colegiul National "Lazar Edeleanu" si Colegiul Militar "Constantin Brancoveanu" varianta de alimentare cu agent termic din sistemul centralizat, conform anexelor nr. 1 si 2 din prezenta hotarare.

-         Zona UZUC (cinci blocuri garsoniere) conform studiului ce reprezinta anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

-         Bloc 86 din strada Târgovistei conforn documentatiei anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 2

Stabileste ca primarul municipiului Ploiesti prin serviciile de specialitate, impreuna cu Regia Autonoma de Termoficare Ploiesti, S.C. Dalkia S.R.L. si Grupul de Termocentrale Brazi sa faca demersurile pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a documentatiilor necesare executarii lucrarilor pentru asigurarea furnizarii de energie termica a obiectivelor prevazute la art. 1.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va comunica prevederile prezentei hotarari celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexe la Hotãrârea nr. 60/2002

 

 

REGIA  AUTONOMA  DE  TERMOFICARE PLOIESTI

Piata Victoriei Nr.17 -PLOIESTI-2000-PRAHOVA

Tel. : 044 - 141071 / Fax 113670

 

               

STUDIU DE SOLUTIE

 

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA

LICEE CALEA BUCURESTI

 

APRILIE 2002

 

CUPRINS

 

A PARTI SCRISE

 

A.1 DATE GENERALE

A.2 EVALUARI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE SI A STUDIULUI DE FEZABILITATE

A.3 DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

A.4 FINANTAREA INVESTITIEI

 

B PARTILE DESENATE

 

 

FOAIE DE SEMNATURI

 

ELABORATOR: REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE PLOIESTI

 

DIRECTOR: ing. Ion OCNEANU

 

PROIECTANT: ing. Marian NARTEA

 

 

 

Data elaborarii: aprilie 2002

 

PARTI SCRISE

 

A.1 DATE GENERALE

 

A.1.1 Denumirea obiectivului de investitii

            Alimentare cu energie termica licee Calea Bucuresti

 

A.1.2 Elaboratorul studiului de solutie (persoana juridica achizitoare, dupa caz, consultantul)

            Regia Autonoma de Termoficare Ploiesti

 

A.1.3 Ordonatorul principal de credite

            Consiliul Local Municipal Ploiesti

 

A.1.4 Persoana juridica achizitoare (investitor)

            Consiliul Local Municipal Ploiesti

 

A.1.5 Amplasamentul (judet, localitate, strada, numarul)

            Municipiul Ploiesti, Bulevardul Petrolului

 

A.1.6 Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

 

Situatia existenta

Liceele industriale 1 Mai, Chimie (Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu) si Liceul Constantin Brâncoveanu sunt alimentate cu energie termica primara sub forma de abr pentru incalzire, preparare apa calda de consum si pentru consum tehnologic (utilizare la bucatarie si spalatorie).

Aburul este produs in CET Brazi si transportat in zona in principal pentru alimentarea unor consumatori industriali, din care cel mai mare este rafinaria ASTRA.

 

Liceul 1 Mai primeste abur dintr-o conducta Dn 400, ce alimenteaza consumatorii UPETROM si Progresul. Liceul are incheiat contract de furnizare cu S.C. TERMOELECTRICA S.E. Ploiesti si plateste o chirie catre UPETROM, proprietarul conductei, pentru utilizarea conductei de transport abur.

 

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu primeste abur ca subconsumator al rafinariei ASTRA cu care are incheiat contract de furnizare.

Se anexeaza o schema de principiul a consumatorilor si conductelor de abur in zona de sud a municipiului Ploiesti.

 

Liceele industriale 1 Mai si Chimie (Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu) utilizeaza aburul astfel:

-          pentru prepararea agentului termic pentru incalzire;

-          pentru prepararea apei calde de consum;

-          in scopuri tehnologice (la bucatarie si spalatorie in utilaje specifice).

 

Liceul Constantin Brâncoveanu utilizeaza aburul numai pentru incalzirea cladirii.

In imediata vecinatate a cladirilor Liceului se afla un alt grup de caldiri, in administrarea Jandarmeriei, pentru care s-a solicitat de catre Liceul Constantin Brâncoveanu preluarea in administrare; acest grup de cladiri include: punctul termic, spalatoria, dormitoare, cantina, depozit. Punctul termic este de tip abur – apa, cu echipamentul intr-o stare de degradare avansata.

 

Liceul 1 Mai dispune de un punct termic, amplasat la parterul cladirii ce adaposteste cantina si spalatoria, prevazut cu utilajele necesare (schimbatoare de caldura cu placi, pompe circulatie, vase expansie, instalatie automatizare, contor energie termica).

 

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu dispune de doua puncte termice, amplasate astfel:

-          un punct termic pentru prepararea agentului termic pentru incalzire amplasat la subsolul caldirii principale;

-          un punct termic pentru prepararea agentului termic pentru incalzire si a apei calde de consum ca si pentru distributia aburului, amplasat intr-o cladire separata, ce include si spalatoria;

Punctele termice sunt prevazute cu echipament pentru schimb de caldura abur/apa, cu un grad avansat de uzura, aflate intr-o stare tehnica precara.

 

Prin intreruperea alimentarii consumatorului principal de abur Rafinaria ASTRA din sursa CET Brazi, furnizorul este pus in situatia de a nu mai putea continua livrarea de abur pe conductele existente, de diametru mare si cu o lungime considerabila, cu un debit extrem de redus, care ar conduce la condensarea aburului de la sursa la consumator.

Din informatiile furnizate de Rafinaria ASTRA ROMANA rezulta ca aceasta intentioneaza sa mentina contractul de furnizare si in cursul anilor 2002 si 2003, dar cu un consum estimat de abur redus, ce se va determina periodic pe baza volumului de activitate al rafinariei.

Din acest motiv este necesar sa se gaseasca o solutie alternativa pentru alimentarea cu energie termica a celor trei unitati de invatamânt.

 

Solutii propuse

            Se propun urmatoarele solutii:

 

  1. Realizarea pentru fiecare liceu a unei surse proprii de alimentare cu energie termica (centrala termica echipata cu cazane alimentate cu gaz metan) care sa furnizeze agent termic la parametrii nominali 110/75 ºC.
  2. Conectarea fiecarei unitati scolare la Sistemul public de alimentare cu energie termica al municipiului Ploiesti.
  3. Colaborarea cu detinatori de surse de energie termica din zona (pentru cladirea Liceului Constantin Brâncoveanu).

 

 

Descrierea solutiilor

 

Solutia 1

Centrala termica pentru fiecare liceu (centrale termice cu caracteristici similare):

-          Liceul 1 Mai si Liceul de Chimie 

o        Necesar caldura pentru incalzire                                ~ 2,2 Gcal/h

o        Necesar caldura pentru apa calda de consum          ~ 1 Gcal/h

o        TOTAL                                                                                    ~ 3,2 Gcal/h

3 cazane cu capacitatea nominala 1 Gcal/h

debit nominal gaz metan 3 x 155 Nm3/h

Lucrarile necesare:

-          realizare bransament gaz metan;

-          procurare si montaj utilaje in centrala termica

-          instalare cos evacuare gaze arse

-          realizare racord la reteaua de conducte de distributie

 

-           Liceul Contantin Brâncoveanu

o        Necesar caldura pentru incalzire                                ~ 0,75 + 0,75 = 1,5 Gcal/h

o        Necesar caldura pentru apa calda de consum          ~ 0,5 Gcal/h

o        TOTAL                                                                                                2 Gcal/h

 

Instalarea cazanelor in cladirile existente la cele trei cladiri (actualele puncte termice) se poate dovedi extrem de dificila datorita dimensiunilor prea mici ale incaperilor disponibile (atât in plan cât si pe inaltime).

 

Pentru bransamentul de gaz metan (~ 470 Nm3/h la capacitatea nominala a fiecarei centrale) trebuie sa fie consultat furnizorul de gaz metan privind posibilitatea retelei actuale de distributie de a prelua acest consum si volumele de lucrari necesare pentru asigurarea capacitatii de transport.

 

Avantajele solutiei:

-          independenta energetica a fiecarei unitati de invatamânt;

Dezavantajele solutiei:

-          costuri mari de investitie (cladire, echipament, conducte, cos evacuare gaze);

-          necesitatea de a se construi conducte de bransament pentru gaz metan de dimensiuni considerabile;

-          exploatare complicata (este necesar pesonal de operare, intretinere, reparare numeros si bine calificat);

-          costuri de exploatare mari (combustibil, materiale consumabile, energie electrica, salarii);

-          riscul de a nu dispune de combustibil in perioadele cu temperaturi exterioare foarte scazute;

-          emisie de noxe intr-o zona populata, care are deja probleme din cauza poluarii produsa de rafinarie;

 

Solutia 2

Conectarea Liceului Industrial de Chimie, Liceului Industrial 1 Mai  si a Liceului Constantin Brâcoveanu la Sistemul public de alimentare cu energie termica al municipiului Ploiesti

Prin aceasta solutie se propune utilizarea ca agent termic primar a apei fierbinti din reteaua de transport a CET Brazi (punct de racord camin C3 din strada Industriilor). Furnizorul de energie termica declara ca exista conditiile tehnice pentru amplificarea retelei de transport pentru furnizarea in zona a unei cantitati de energie sub forma de apa fierbinte de cel putin 10 Gcal/h.

 

Lucrari necesare

-          Conducta transport apa fierbinte camin C3-strada Industriei (2 x Dn 200 preizolat montat ingropat);

-          Traversare strada Industriei

o        subtraversare cu conducta preizolata montata ingropat

-          Conducta racord Liceul ind. de chimie (2xDn 150 L = 200 m suprateran; continuare pe conductele abur + condens existente pâna la PT 1 Cantina; 2 x DN 65 L = 100 m  suprateran la PT 2)

-          Conducta racord la Liceul Industrial 1 Mai (2 x Dn 125 L = 120 m preizolat; 2 x Dn 125 preizolat montat in tub protectie constituit de conducta de abur Dn 400 existenta; Conducta in incinta Liceului Industrial 1 Mai (2 x Dn 100 L = 200 m preizolat)

-          Conducta racord la Liceul Constantin Brâcoveanu din PT Liceul ind. de chimie 2 x Dn 100  L = 250 m montat aerian pe estacada existenta

-          Amenajari in puncte termice (pentru functionare cu apa fierbinte in loc de abur)

 

Avantajele solutiei

-          siguranta in alimentarea cu energie termica indiferent de anotimp;

-          costuri de operare reduse (punctele termice pot fi complet automatizate si nu mai necesita personal de operare permanent)

-          pretul agentului termic este mai mic in cazul apei fierbinti decât in cazul aburului si chiar al utilizarii gazului metan;

-          evitarea poluarii mediului

 

Dezavantajele solutiei

-          sunt necesare lucrari de sapatura intr-o zona aglomerata, fara a se cunoaste foarte bine obiectele si retelele montate subteran; lucrarile de instalare a conductei preizolate montata ingropat si a elementelor de sustinere la supratraversare vor presupune unele dificultati;

-          conducta de abur Dn 400 este in proprietatea UPETROM; vor trebui sa fie facute demersuri pentru preluare la domeniul public in vederea folosirii ca tub protector la subtraversarea Caii Bucuresti;

-          sunt necesare lucrari de modernizare in punctele termice, pentru a le face capabile sa lucreze cu agent termic apa fierbinte; volumul mare de lucrari este necesar la Liceul Industrial de Chimie;

 

 

Solutia 3

Se poate aplica numai pentru cladirea Liceului Constantin Brâncoveanu (Liceul de Politie), pentru care se poate recurge la alimentarea cu energie termica sub forma de agent termic pentru incalzire din sursa CT UPG.

 

Lucrari necesare

Conducta de racord intre caldirea CT UPG si cladirea Liceului Constantin Brâncoveanu (Dn 50 lungime 150 m) executata din teava preizolata, contor energie termica montat la intrarea in cladire.

 

Pentru aplicarea acestei solutii este necesar ca factori de decizie din administratia publica locala si UPG sa ajunga la o intelegere privind furnizarea de energie termica din sursa CT UPG catre Liceul Constantin Brâncoveanu. Din informatiile disponibile, CT UPG nu are capacitatea de a prelua un consum suplimentar de 2 Gcal/h.

 

 

CONCLUZII SI PROPUNERI

 

Din evaluarile tehnice si economice rezulta ca varianta de alimentare a celor trei licee (1 Mai, Colegiul Lazar Edeleanu si Liceul Constantin Brâcoveanu) cu agent termic apa fierbinte din sursa CET Brazi este cea mai eficienta din toate punctele de vedere.

Instalarea de centrale termice este o solutie mai costisitoare si generatoare de complicatii, motiv pentru nu se recomanda aceasta solutie.

 


 

 A.2 EVALUARI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE SOLUTIE

 

A.2.1 Valoarea totala estimativa a investitiei in varianta 1 (CT propriu pentru fiecare liceu)

Valoarea se va stabili prin similitudine cu obiectivul CT Bucov ( putere totala 2,5 Gcal/h; putere maxima acc = 1 Gcal/h) si pe evaluari facute de S.C. TRANSILVANIA PROIECT S.A.

Valoarea de referinta: = 2,5 miliarde lei la nivelul anului 1999 (15.000 lei/USD curs valutar mediu) care conduce la o valoare de circa 170.000 USD

Luind in considerare o capacitate mai mare (3 Gcal/h), ca si cheltuielile suplimentare (racord gaz metan, cos evacuare gaze arse, amenajari cladire) valoarea de referinta va fi corectata cu un factor de multiplicare de 1,1.

Rezulta o valoare estimata de 187.000 USD, echivalent cu 6,2 miliarde lei (fara TVA).

 

TOTAL varianta 1                 374.000 USD

 

A.2.2 Valoarea totala estimativa a investitiei in varianta 2 (racordare la sistemul de transport agent termic apa fierbinte)

Valoarea se va stabili pe baza de similitudine cu lucrari executate in cadrul Proiectului BERD TECP THE 02 si pe eveluarile facute de S.C. ISPE S.A..

Valoarea estimata a lucrarii va fi:

Conducta preizolata Dn 200 montata ingropat pe lungime de 200 m = 61.000 USD.

Conducta Dn 125 montata suprateran, cu izolatie clasica, lungime 790 m = 146.000 USD

Amenajari in PT Liceul Chimie           85.000 USD

Amenajari in PT Liceul 1 Mai   20.000 USD

Conducta distributie Liceul Chimie (PT - corp cladire sali curs) Dn 80 = 200 m = 17.000 USD

 

TOTAL varianta 2                 345.000 USD

                                   

A.2.3 Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate

Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate

                        50 milioane lei

A.2.4 Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare eleborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate

                        50 milioane lei

A.2.5 Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind organizarea licitatiei, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectarii investitiei, conform prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare, etc.)

                                    400 milioane lei

 

            (A se consulta ANEXA 2)

 

A.3 DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

 

A.3.1 Suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investitii

Terenul pe care se va instala reteaua de conducte subterane face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti (strada Industriei. Bulevardul Petrolului, incintele Liceului Industrial de Chimie si Liceului Industrial 1 Mai).

 

A.3.2 Caracteristicile geofizice  ale terenului de amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt; natura terenului de fundare si presiunea conventionala; nivelul maxim al apelor freatice)

 

Amplasamentul propus se situeaza in zona seismica B (Ks = 0,5; Tc = 1,5)

 

Stratificatia terenului:

-          in prima zona (cu precadere in zona centrala a orasului, dar si la periferiile puternic bombardate in timpul razboiului), pina la adincimi de 3 – 4 m, se intilnesc paminturi de umplutura;

-          in zona a doua, pina la adincimi de 3 – 4 m (obisnuit pina la 1,5 – 2 m), apar paminturi compresibile in stare virtoasa tare, de regula argile sau argile prafoase;

-          pietrisurile si bolovanisurile reprezinta principala unitate stratigrafica in zona, sint intotdeauna in stare indesata si uneori include si 15 – 20 % liant argilos.

Nivelul apelor freatice

            - Conform unui studiu elaborat de INMH Bucuresti, apele subterane in zona municipiului Ploiesti se gasesc la adincimi cuprinse intre 5 si 15 m (valori medii multianuale, obtinute prin citiri in forajele de observatie din reteaua nationala)

-          in zona de sud a municipiului Ploiesti, in acest moment, nivelul apelor freatice se situeaza la circa 3 m adincime.

 

A.3.3 Caracteristici principale ale constructiilor

A.3.3.1 Pentru cladiri: aria construita; aria desfasurata si numarul de niveluri;

Cladire punct termic

Aria construita: Nu este cazul; se mentine constructia existenta

Regim de inaltime: parter

 

A.3.3.2 Pentru retele: lungimi si diametre

           
Retea transport agent termic primar (2 fire)

            Diametru nominal: 200 mm + 150 + 125 + 100 mm

            Lungime ~  200 m + 900 m

            Conducta preizolata, montata ingropat direct in sol, conducta montata aerian pe estacada existenta

 

Retea transport agent termic incalzire (2 fire)

            Diametru nominal 80 mm, 50 mm

            Lungime: 200 m, 150 m.

 

           

A.3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare, etc.)

Pentru varianta 1:

Cazane incalzire 110/75, pompe circulatiei si completare, schimbatoare de caldura cu placi pentru preparare acc, vase expansiune inchise si deschise, instalatie electrica si de automatizare, statie de tratare apa alimentare.

 

Pentru varianta 2:

 

Pompe circulatiei si completare, schimbatoare de caldura cu placi pentru preparare acc, vase expansiune inchise si deschise, instalatie electrica si de automatizare, contor energie termica agent primar.

 

 

A.3.5 Utilitati (modul de asigurare a acestora si solutia avuta in vedere)

 

            Combustibil gazos

            Se preia din reteaua existenta

 

Agent termic primar

            Se preia din reteaua existenta

 

            Agent termic pentru incalzire (apa) pentru umplerea instalatiei

            Se preia din reteua de agent termic primar existenta

 

            Apa potabila (pentru preparare apa calda de consum) circa 15 m3/zi

            Se preia din reteaua publica existenta in varianta cu conectare la reteaua de agent termic primar sau se prepara in centralele termice in varianta 1.

 

            Energie electrica (actionare pompe, iluminat, automatizare) circa  kW

            Se preia din reteaua publica existenta

 

            Canalizare

            Se utilizeaza reteaua publica existenta

 

            Telefon

            Se utilizeaza reteaua publica existenta

 

 

A.4 FINANTAREA INVESTITIEI

Din valoarea totala estimativa a investitiei:

100 % din fondurile bugetului local

 

ANEXE:

Lucrarea: RACORDAREA CONSUMATORILOR PT LICEU INDUSTRIAL CHIMIE SI PT 1 MAI LA SISTEMUL DE TERMOFICARE URBAN AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

PARTILE DESENATE

B.1 Plan de amplasare in zona (1:25000 – 1:5000) (INCLUS IN ANEXA)

 


 

VALOARE INVESTITIE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA LICEE
VARIANTA CU ALIMENTARE CU AGENT TERMIC APA FIERBINTE

 

 

Dn

lungime traseu [m]

 mii lei/m

 mii lei

 

Conducta racord agent primar camin C3 - punct A )

200

 

 

                 2,014,587

 

procurare

 

208

    6,090.00

                   1,266,720

 

montaj

 

208

       487.20

                      101,338

 

taxa ISCIR

 

208

         79.40

                        16,515

 

lucrari anexe

 

208

       235.95

                        49,078

 

devieri

 

208

       894.47

                      186,049

 

constructii

 

208

    1,898.50

                      394,888

 

Conducta racord agent primar punct A -Liceul 1 Mai

125

 

 

                 2,331,539

 

procurare

 

382

    3,799.00

                   1,451,218

 

montaj

 

382

       303.92

                      116,097

 

taxa ISCIR

 

382

         79.40

                        30,331

 

lucrari anexe

 

382

       235.95

                        90,133

 

devieri

 

382

       521.24

                      199,112

 

constructii

 

382

    1,164.00

                      444,648

 

Conducta racord agent primar punct A - Colegiul Lazar Edeleanu (PT 1)

150

 

 

                 2,988,276

 

procurare

 

408

    4,558.80

                   1,859,990

 

montaj

 

408

       364.70

                      148,799

 

taxa ISCIR

 

408

         95.28

                        38,874

 

lucrari anexe

 

408

       283.14

                      115,521

 

devieri

 

408

       625.48

                      255,197

 

constructii

 

408

    1,396.80

                      569,894

 

Conducta racord agent primar Colegiul Lazar Edeleanu (PT 1) - PT C Brancoveasnu

100

 

 

                 1,992,184

 

procurare

 

408

    3,039.20

                   1,239,994

 

montaj

 

408

       243.14

                        99,199

 

taxa ISCIR

 

408

         63.52

                        25,916

 

lucrari anexe

 

408

       188.76

                        77,014

 

devieri

 

408

       416.99

                      170,131

 

constructii

 

408

       931.20

                      379,930

 

TOTAL conducte agent primar

 

 

 

         9,326,586

 

Conducta racord incalzire  Colegiul Lazar Edeleanu
(PT 1-Cladire principala)

80

 

 

                    575,623

 

procurare

 

200

    1,899.50

                      379,900

 

montaj

 

200

       202.61

                        40,523

 

taxa ISCIR

 

200

 

                              -  

 

lucrari anexe

 

200

 

                              -  

 

devieri

 

200

 

                              -  

 

constructii

 

200

       776.00

                      155,200

 

Amenajare punct termic Colegiul Lazar Edeleanu (PT 1)

 

 

 

                 2,800,000

 

Amenajare punct termic Liceul 1 Mai

 

 

 

                    660,000

 

Amenajare punct termic Colegiul C Brancoveanu

 

 

 

                 2,000,000

 

Elaborare documentatie (SF, PT, DE, avize, ISCIR)

 

 

 

                    750,000

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

      14,112,209

 

 


 

VALOARE INVESTITIE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA LICEE
VARIANTA CU CENTRALE TERMICE

Centrala termica Colegiul Lazar Edeleanu

 

 

 

             6,200,000

Centrala termica Liceul 1 Mai

 

 

 

             6,200,000

Centrala termica Liceul C Brancoveanu

 

 

 

             5,000,000

TOTAL centrale termice

 

 

 

       17,400,000

 

Dn

lungime traseu [m]

 mii lei/m

 mii lei

Conducta racord incalzire  Colegiul Lazar Edeleanu
(PT 1-Cladire principala)

80

 

 

               575,623

procurare

 

200

    1,899.50

                379,900

montaj

 

200

       202.61

                  40,523

taxa ISCIR

 

200

 

                         -  

lucrari anexe

 

200

 

                         -  

devieri

 

200

 

                         -  

constructii

 

200

       776.00

                155,200

Elaborare documentatie (SF, PT, DE, avize, ISCIR)

 

 

 

               500,000

TOTAL GENERAL

 

 

 

  18,475,623