Hotărârea nr. 6/2002

Hotararea nr. 6 privind circulatia in perimetrul interzis al municipiului Ploiesti a unor categorii de autovehicule si stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiei de circulatie a acestora

HOTÃRÂREA Nr.  6

privind circulatia in perimetrul interzis al municipiului Ploiesti a unor categorii de autovehicule si stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiei de circulatie a acestora

 

         Consiliul  Local al muncipiului Ploieşti:

            vãzând Expunerea de motive a d-lui consilier Nan Nicolae si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public, prin care se propune eliberarea de autorizatii de circulatie in perimetru interzis pentru autovehiculele care au sarcina maximã admisã peste 0,9 to, circulatia  autovehiculelor care transportã marfã in sistem taxi si transporturi agabaritice;

            in conformitate cu Decretul nr. 328/1966, republicat, privind circulatia pe drumurile publice, Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor in acest sector (cu modificãrile ulterioare), Hotãrârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de cãtre autovehiculele şi remorcile care circulã pe drumurile publice, Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale;

            in baza Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã Ş T E:

 

Art. 1

Aprobã eliberarea de autorizatii de circulatie in municipiul Ploiesti, pentru autovehiculele care transportã persoane si /sau marfã cu  sarcina maxim admisã de peste 0,9 to.

Acelasi regim il vor avea si autovehiculele care desfãsoarã activitatea de transport marfã in sistem taxi.

Art. 2

Aprobã Anexa nr. 1 privind taxele pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie pentru autovehiculele care transportã persoane si/sau marfã cu sarcina maximã admisã de peste 0,9 to – precum si pentru transporturi agabaritice.

Sunt exceptate de la plata taxei, autovehiculele apartinând R.A.T.P. Ploiesti, cele care presteaza servicii pentru municipiu si au aprobarea Primarului municipiului Ploieşti.

Art. 3

Taxa prevãzutã pentru eliberarea autorizatiilor de circulatie se va achita la casieria Primãriei municipiului Ploiesti.

Art. 4

Circulatia autovehiculelor care au tonajul maxim admis de peste 0,9 to (cu exceptia autobuzelor R.A.T.P. Ploiesti si a autovehiculelor care au aprobarea Primãriei municipiului Ploiesti), precum şi a celor care transportã marfã in sistem taxi fãrã autorizatie de circulatie eliberatã de Administratia Domeniului Public Ploiesti, sau circulatia autovehiculelor cu autorizatie de circulatie eliberatã de Administratia Domeniului Public Ploiesti pe alt traseu decât cel indicat pe aceasta, constituie cotraventie şi se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Amenzile se fac venit la bugetul local.

Prevederile Ordonantei nr. 2/2001 se aplicã in mod corespunzãtor.

Art. 5

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevãzute de prezenta hotãrâre se executã si se aplicã de cãtre Primarul municipiului Ploiesti, persoanele imputernicite de Primar, Organele de Politie, Corpul Gardienilor Publici.

Art. 6

Prevederile prezentei hotãrâri intrã in vigoare la data aducerii la cunostintã publicã.

Art. 7

Administratia Domeniului Public va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                 Anexa nr. 1

 

TAXE PENTRU CIRCULATIA AUTO IN PERIMETRUL INTERZIS 0,9 to

 

Destinatia transportului si categoria autovehiculului

Taxã diferentialã – pe perioada de timp stabilitã in autorizatie (lei)

1 zi

30 zile

60 zile

90 zile

Taxã anualã

Pentru aprovizionarea magazinelor, santierelor de constructii, diferite transporturi efectuate in municipiul Ploiesti

De la 0,9 to la 1,5 to

4.600

92.000

183.000

280.000

842.000

De la 1,5 la 3 to

6.600

111.000

236.000

355.000

935.000

De la 3 la 5 to

9.000

157.000

275.000

561.000

1.216.000

De la 5 la 10 to

13.000

170.000

419.000

842.000

1.685.000

De la 10 la 20 to

18.000

354.000

550.000

935.000

1.872.000

Peste 20 to

24.000

458.000

838.000

1.216.000

2.433.000

Pentru auto ce nu are inscris in autoizatie nr. de inmatriculare

35.000

550.000

1.200.000

1.800.000

3.100.000

 

         NOTÃ:

a)      Pentru fractiunile mai mici de 30 zile se inmulteste taxa pe o zi cu numãrul de zile respective

b)      Pentru fractiunile intre 30 – 60 zile si 60 – 90 zile se majoreazã taxa stabilitã pentru 30 zile, respectiv 60 zile cu numãrul de zile solicitate

c)      La autovehiculele prevãzute cu remorcã, taxa pe km se inmulteste cu 1,5

 

TRANSPORTURI  AGABARITICE

Taxa pe km parcurs pentru fiecare transport (auto)

 

Autovehicule solo cu produse in greutate de:

Taxa pe km parcurs

propus (lei)

 pânã la 10 to

70.000

intre 10 – 20 to

100.000

peste 20 to

150.000

 

         NOTÃ:

La aceste autovehicule, in cazul tractãrii cu remorcã, taxa se inmulteste cu coeficientul 2