Hotărârea nr. 59/2002

Hotararea nr. 59 privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

HOTÃRÂREA  Nr. 59

privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            luând act de incetarea inainte de termen a mandatului de consilier al domnului Dobrescu Ioan, ca urmare a demisiei;

            vãzând Raportul Comisiei de validare in care se consemneazã legalitatea mandatului urmãtorului membru supleant ales pe lista de candidati a Partidului National Liberal la alegerile locale din data de 04 iunie 2000, si in consecintã se propune validarea mandatului acestuia;

            in temeiul art. 32, art. 46 si art. 60, lit. “a” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatului de consilier a domnului DOBRESCU IOAN – Partidul National Liberal, ca urmare a demisiei.

Art. 2

Valideazã mandatul de consilier al domnului Teodorescu Iulian liviu – Partidul National Liberal.

Art. 3

Se modificã Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 179/2001 in sensul ca domnul teodorescu iulian liviu devine membru al Comisiei pentru invãtãmânt, sãnãtate, stiintã, culturã, culte, tineret si sport, in locul domnului DOBRESCU IOAN.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu