Hotărârea nr. 56/2002

Hotararea nr. 56 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “SEDIU DE FIRMA D+P+2+M “, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti

HOTĂRÂREA   Nr. 56

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

“SEDIU DE FIRMA D+P+2+M “, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  prin care se propune spre aprobare , la solicitarea d-lui TANASE ION, Planul urbanistic de detaliu “SEDIU DE FIRMA D+P+2+M “, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti

            in baza Legii nr. 453 / 2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            in baza Legii nr. 213 / 1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administrţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “SEDIU DE FIRMA D+P+2+M“, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti, cu conditia respectarii Avizului CTUAT nr. 42 / 11.03.2002. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1353 / 11.10.2000 si are suprafata de 423.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru,  Direcţia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu