Hotărârea nr. 55/2002

Hotararea nr. 55 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă S+P+E+M, Garaj P+E, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi”, B-dul. Republicii nr. 297 Ploieşti
HOTĂRÂREA Nr. 55

privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă S+P+E+M, Garaj P+E, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi”, B-dul. Republicii nr. 297 Ploieşti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploieşti;  

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotă şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru prin care se propune spre aprobare, la solicitarea doamnei Furtos Mihaela, Planul urbanistic de Detaliu “Construire locuinţă S+P+E+M, Garaj P+E, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi”, B-dul. Republicii nr. 297 Ploieşti;

in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

in baza Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “Construire locuinţă S+P+E+M, garaj P+E, împrejmuire teren şi branşamente utilităţi”,  B-dul Republicii nr. 297 Ploieşti, la solicitarea doamnei Furtos Mihaela, cu condiţia respectării avizului CTUAT nr. 22/30.11.2001. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea d-nei Furtos Mihaela şi a d-lui Furtos Mircea conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 8817/21.12.2000. şi are suprafaţa de 6.991 mp.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru, Direcţia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contecios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu