Hotărârea nr. 54/2002

Hotararea nr. 54 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “LOCUINTA D+P+1” str. Democratiei nr. 9, Ploiesti

HOTĂRÂREA   Nr. 54

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “LOCUINTA D+P+1” str. Democratiei nr. 9, Ploiesti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. VALENTIN PARVAN, Ploiesti, Planul urbanistic de detaliu “LOCUINTA D+P+1” str. Democratiei nr. 9, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453 / 2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            in baza Legii nr. 213 / 1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administrţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “LOCUINTA D+P+1” str. Democratiei nr. 9, Ploiesti, la solicitarea d-lui. VALENTIN PARVAN cu conditia respectarii avizului nr. 35 / 30.01.2002 al CTUAT. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este concesionat domnului Valentin Parvan conform contractului de concesiune nr. 301350 / 06.03.2001 si are suprafata de 224.48 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru,  Direcţia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu