Hotărârea nr. 53/2002

Hotararea nr. 53 privind acceptarea donatiei S.C. Petroconsult S.R.L. cãtre municipiului Ploiesti
HOTÃRÂREA Nr. 53

privind acceptarea donatiei  S.C. Petroconsult S.R.L. cãtre municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:     

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru prin care se propune preluarea suprafetei de teren de 19904 mp din proprietatea privatã a S.C. Petroconsult S.R.L. în domeniul public al municipiului Ploiesti.

            având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998, art. 7 si atr. 8, proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia.

in temeiul art. 38 din  Legea 215/2001, privind administratia publicã localã

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

     Aprobã donatia suprafetei de teren de 19.904,00 mp din partea S.C. Petroconsult S.R.L. astfel:

-         din proprietatea privatã a S.C. Petroconsult S.R.L. în domeniul privat al  municipiului Ploiesti

-         din domeniul privat al municipiului Ploiesti în domeniul public al municipiului Ploiesti

     pentru realizarea strazii Alba Iulia si a retelelor tehnico-edilitare aferente constructiilor de locuinte ce se realizeazã de Agentia Nationalã pentru Locuinte în cartierul Carino al municipiului Ploiesti. Extinderea retelelor de apa si canalizare si realizarea drumurilor din Cartierul Carino, in etapa ulterioara, nu fac obiectul prezentei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

     Textul actului de donatie va fi negociat de Primarul municipiului Ploiesti impreuna cu Comisia speciala nominalizata la art. 2 din prezenta hotarare si supus aprobarii Consiliului Local intr-o sedinta viitoare.

Art. 2

Se constituie urmatoarea comisie:

dl. consilier Eparu Ion

dl. consilier Nemes Constantin

dl. consilier Popescu Catalin

dl. consilier Pitic Emanuel

dl. consilier Mitu Augustin

dl. consilier Gradisteanu Gheorghe

dl. consilier Moraru Gheorghe

Art. 3

Directia Administratie Publicã, va transmite persoanelor interesate prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu