Hotărârea nr. 52/2002

Hotararea nr. 52 privind aprobarea procesului verbal de negociere si instrainarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 52

privind   aprobarea   procesului   verbal   de   negociere si

instrainarea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Marculescu Catalin, Gradisteanu Gheorghe, Marinoiu Eugen si Iancu Simina membrii in Comisia de negociere pentru vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta constituita conform Hotararii nr. 238/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu - Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, detinut cu titlu de chirias de catre S.C. STELCO S.R.L;

avand in vedere procesul verbal al Comisiei de negociere incheiat ca urmare a negocierii purtate in vederea instrainarii spatiului comercial situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2 catre actualul detinator, S.C. STELCO S.R.L., din care reiese ca spatiul comercial intruneste conditiile legale pentru a fi instrainat;

in baza procesului verbal de negociere din data de 07.03.2002;

avand in vedere prevederile Regulamentului privind vanzarea spatiilor comerciale catre actualii detinatori prin negociere directa aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 94/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Hotararii nr. 123/1999 cu privire la aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta in vederea instrainarii acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

in baza Hotararii Guvernului nr. 505 / 1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389 / 1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba procesul verbal de negociere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre actualul detinator, S.C. STELCO S.R.L., conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare  - cumparare al spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Economica si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu