Hotărârea nr. 48/2002

Hotararea nr. 48 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor retele de alimentare cu energie termica din punctele termice aflate in administrarea Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, scoaterea din functiune si casarea instalatiilor si retelelor de conducte din punctele termice supuse modernizarii prin Proiect BERD TECP THE 02 etapa II

HOTARAREA Nr. 48

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor retele de alimentare cu energie termica din punctele termice aflate in administrarea Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti,  scoaterea din functiune si casarea instalatiilor si retelelor de conducte din punctele termice  supuse modernizarii prin Proiect BERD TECP THE 02 etapa II

 

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui Consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor puncte termice aflate in administrarea Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, scoaterea din functiune si casarea instalatiilor si retelelor de conducte din punctele termice supuse modernizarii prin Proiect BERD TECP THE 02 etapa II;

            in baza Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si a Hotararii de Guvern nr. 909/1997, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 15/1994 modificata si completata prin Ordonanta de Guvern nr. 54/1997;

            in temeiul Hotararii de Guvern nr. 964/1998, privind duratele normate de functionare a mijloacelor fixe;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Hotararii nr. 1359/2001 a Guvernului Romaniei, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

            avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;

avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2388/1995, privind casarea mijloacelor fixe;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti, a instalatiilor si retelelor de conducte din punctele termice supuse modernizarii prin Proiect BERD TECP THE 02 etapa II, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba scoaterea din functiune si  casarea instalatiilor si retelelor de conducte din punctele termice prevazute in Anexa nr.1.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municiului Ploiesti sa numeasca Comisia de casare si stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate din bunurile casate.

Art. 4

Directiile: Gestionare Patrimoniu, Economica, Administratie Publica, Juridic Contencios, Regia Autonoma de Termoficare Ploiesti, vor duce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari .

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu