Hotărârea nr. 47/2002

Hotararea nr. 47 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 47

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al

Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic - Contencios prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            având in vedere modificãrile survenite in functionarea Consiliilor Locale, modificãri impuse de Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale si Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale;

            in temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “b” si al art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Aprobã Regulamentul de Organizare si  Functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Incepând cu data prezentei isi inceteazã valabilitatea prevederile Hotãrârii nr. 158/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati, prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

           

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL, ALEGEREA VICEPRIMARILOR SI ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

 

SECTIUNEA I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

         

Art. 1

1)      In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, si ale Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale, constituirea Consiliului Local se face in termen de 20 de zile de la data alegerii acestuia. Convocarea, in sedinta de constituire, a consilierilor municipali alesi se face de cãtre prefect. La sedinta de constituire poate participa  si primarul care a fost declarat ales, chiar dacã procedura de validare a acestuia nu a fost finalizatã.

2)      Sedinta este legal constituitã dacã se respectã procedura prevãzutã la art. 1 alin. 2, 3, 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2001.

Art. 2

Sedinta de constituire a Consiliului Local va fi condusã de cel mai vârstnic consilier ales, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, invitati de cãtre prefect sã preia lucrãrile sedintei.

Art. 3

Prin grija secretarului municipiului, vor fi prezentate presedintelui de sedintã  si celor care il asistã, procesele verbale in care au fost consemnate rezultatele  alegerii Consiliului Local al municipiului Ploiesti,  dosarele consilierilor municipali si ale supleantilor acestora,  comunicate de cãtre  Biroul electoral de circumscriptie.

Art. 4

1)      Pentru validarea mandatelor consilierilor se alege prin vot deschis dintre acestia, pe intreaga duratã a mandatului, o comisie de validare, alcãtuitã dintr-un numãr impar  de consilieri. Numãrul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis la propunerea presedintelui de vârstã.

2)      Componenta Comisiei de Validare  va reflecta, pe cât posibil, configuratia politicã a Consiliului Local.

3)      Propunerile de candidati pentru Comisia de Validare se fac de grupurile care reprezintã aceleasi partide politice, aliante politice, coalitii, sau grupuri independente.

4)      Presedintele de sedintã supune votului deschis candidaturile propuse in ordinea descrescãtoare a mãrimii grupurilor de consilieri care au fãcut propuneri.

5)      Consilierii hotãrãsc asupra propunerilor fãcute cu votul majoritãtii celor prezenti, iar rezultatul va fi consemnat in Hotãrârea nr. 1.

Art. 5

Comisia de validare alege din rândul membrilor sãi un presedinte si un secretar cu votul majoritãtii consilierilor care o compun.

Art. 6

1)      Comisia de validare examineazã legalitatea alegerii fiecãrui consilier si propune Consiliului Local validarea sau, dupã caz, invalidarea mandatelor.      

2)      Comisia de validare pe baza dosarelor prezentate de presedintele de sedintã elaboreazã propunerile de validare sau invalidare ale mandatelor consilierilor.

3)      Presedintele Comisiei de validare prezintã in sedintã procesul - verbal cu privire la examinarea legalitãtii alegerii consilierilor si propunerile motivate de validare sau invalidare a mandatelor.

4)      Propunerile Comisiei de validare se supun votului deschis, separat, pentru fiecare consilier in ordine alfabeticã. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritãtii consilierilor prezenti la sedintã. Persoana al cãrui mandat este supus validãrii sau invalidãrii nu participã la vot.

5)      Consilierii care absenteazã motivat pot fi validati sau invalidati in lipsã.

6)      Rezultatul validãrii mandatelor se consemneazã in Hotãrârea nr. 2, care se comunicã de indatã consilierilor care au absentat motivat.

Art. 7

1)      Dupã validarea mandatelor a cel putin 2/3 din numãrul consilierilor, se va proceda la depunerea jurãmântului potrivit legii.

2)      Consilierii care refuzã sã depunã jurãmântul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnându-se in procesul-verbal al sedintei.

3)      In cazul in care vacantarea mandatelor se referã la consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante in ordinea in care sunt  inscrisi in liste, dacã, pânã la data validãrii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pe listele cãrora au candidat supleantii confirmã in scris cã acestia fac parte din partidul politic, alianta politicã sau alianta electoralã respectivã.

4)      Dupã depunerea jurãmântului a cel putin 2/3 din numãrul consilierilor, presedintele de vârstã, declarã consiliul local constituit. Declararea consiliului local constituit se constatã prin Hotãrârea nr. 3.

Art. 8

1)      Dupã declararea consiliului local ca legal constituit se procedeazã la alegerea presedintelui de sedintã.

2)      Alegerea presedintelui de sedintã se face prin votul deschis al majoritãtii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedintã nu poate fi mai mare de 3 luni. Acelasi consilier poate fi ales presedinte de sedintã cel mult de douã ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive.

Rezultatul alegerii presedintelui de sedintã se consemneazã in Hotãrârea nr. 4.

Art. 9

Hotãrârile privind alegerea comisiei de validare , validarea mandatelor, declararea ca legal constituit a consiliului local si alegerea presedintelui de sedintã, se semneazã de presedintele de sedintã si cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneazã de secretar.

 

SECTIUNEA II

ALEGEREA VICEPRIMARILOR

 

Art. 10

1)      In conformitate cu prevederile art. 78 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, Consiliul Local al municipiului Ploiesti alege cei doi viceprimari.

2)      Propunerile de candidati pot fi fãcute de primar, consilieri sau de cãtre grupurile de consilieri.

3)      Alegerea viceprimarilor se face prin vot secret. Este declarat viceprimar, candidatul care a obtinut votul majoritãtii consilierilor in functie.

4)      Desfãsurarea operatiunilor de alegere a viceprimarilor este asiguratã de Comisia de Validare, dupã una din procedurile permise de lege si adoptatã prin votul majoritãtii consilierilor.

5)      Alegerea viceprimarului va fi consemnatã in Hotãrârea nr. 5 a Consiliului Local al municipiului, prin care se ia act si de incetarea mandatelor de consilieri ale viceprimarilor alesi, fiind validati primi supleanti ai acestora (dacã dosarele acestora contin confirmarea sustinerii formatiunii politice apartenente).

Viceprimarul este obligat sã prezinte un raport anual de activitate care va fi fãcut public prin grija secretarului.

Art. 11

Dupã prezentarea raportului privind alegerea viceprimarilor de cãtre presedintele Comisiei de validare, viceprimarii alesi depun jurãmântul prevãzut la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, in fata Consiliului Local.

Art. 12

1)      Mandatul viceprimarilor are o duratã egalã cu mandatul Consiliului Local.

2)      Dacã mandatul Consiliului Local inceteazã ininte de termen, mandatele viceprimarilor inceteazã de drept fãrã nici o altã formalitate.

Art. 13

Schimbarea din functie a viceprimarului, se face la propunerea motivatã a primarului sau a 1/3 din numãrul consilierilor, si se adoptã de Consiliul Local cu votul a 2/3 din numãrul consilierilor in functie.

Art. 14

1)      In cazul vacantei postului de viceprimar sau a ambelor posturi de viceprimari, Consiliul Local deleagã unul, respectiv doi consilieri, care vor  indeplini temporar atributiunile functiei vacante.

2)      Actul de delegare il reprezintã Hotãrârea Consiliului Local, care se adoptã cu  votul majoritãtii consilierilor in functie.

       

SECTIUNEA III

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE

 

Art. 15

Consiliul Local al municipiului Ploiesti organizeazã sase comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate ale unitãtilor administrativ - teritoriale, astfel:

1)      Comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze;

2)      Comisia pentru valorificarea  patrimoniului, servicii cãtre populatie, comert, turism, agriculturã si promovare operatiuni comerciale;

3)      Comisia pentru utilitãti publice, calitatea vietii si protectia mediului;

4)      Comisia pentru organizare si dezvoltare urbanisticã,  realizarea lucrãrilor publice, circulatie rutierã, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã;

5)      Comisia pentru protectie si asistentã socialã, ordine publicã, respectarea drepturilor si libertãtilor cetãtenesti, petitii si reclamatii;

6)      Comisia pentru invãtãmânt, sãnãtate, stiintã, culturã, culte, tineret si sport.

Art. 16

1)      Organizarea Comisiilor de specialitate se face prin votul deschis al majoritãtii consilierilor prezenti la sedinta comisiei.

2)      Componenta comisiilor de specialitate va reflecta, pe cât posibil, configuratia politicã a Consiluilui Local avându-se in vedere pregãtirea profesioanã si domeniul in care isi desfãsoarã activitatea fiecare consilier.

3)      In prima lor sedintã, comisiile de specialitate isi aleg prin vot deschis câte un presedinte si un secretar.

4)      In situatia in care comisiile nu pot sã desemneze presedintele si/sau secretarul, alegerea acestora se face de cãtre plenul Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 17

Presedintele comisiei de specialitate are urmãtoarele atributii principale:

1)      conduce lucrãrile sedintelor si asigurã reprezentarea acesteia in raporturile cu Consiliul Local, cu executivul si cu celelalte comisii;

2)      convoacã sedintele comisiei;

3)      propune ca la lucrãrile comisiei sã participe si alte persoane din afara acesteia, dacã apreciazã cã acest lucru este necesar;

4)      participã la lucrãrile celorlalte comisii care examineazã probleme ce prezintã importantã pentru comisia pe care o conduce;

5)      sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisia pe care o conduce;

6)      anuntã rezultatul votãrii, pe baza datelor comunicate de secretar;

7)      asigurã buna desfãsurare a sedintei, putând aplica sanctiunile prevazute la art.59  din prezentul regulament.

8)      presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisei, prevãzute de lege, de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 18

Secretarul comisiei de specialitate indeplineste urmãtoarele atributii principale:

1)      asigurã redactarea avizelor si proceselor verbale si inlocuieste presedintele in lipsa acestuia;

2)      efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedinte a membrilor comisiei;

3)      numãrã voturile si il informeazã pe presedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri si asupra rezultatului votãrii;

4)      indeplineste orice alte sarcini stabilite de comisie, presedinte sau prevãzute de regulamentul  de organizare si functionare a consiliului.

Art. 19

1)      Convocarea sedintelor comisiei se face cu cel putin trei zile inainte.

2)      Ordinea de zi se aprobã de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

3)      Participarea consilierilor la sedintele comisiei este obligatorie.

4)      In cazul in care un membru lipseste nejustificat de la mai mult de douã sedinte consecutive, presedintele va cere sanctionarea acestuia conform Regulamentului Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 20

1)      Comisiile de specialitate lucreazã in plen si hotãrãsc cu votul majoritãtii membrilor.

2)      Sedintele comisiilor de specialitate sunt de regulã, publice. Comisiile pot hotãri ca la dezbateri sã participe fãrã drept de vot consilieri membri ai   altor   comisii de specialitate, precum si functionari din aparatul propriu al Consiliului Local, specialisti, persoane interesate, reprezentanti ai mass-media.

3)      Dezbaterile din sedintele comisiilor se consemneazã in procese verbale semnate de toti membrii prezenti. Acestea pot fi puse, la cerere, la dispozitia Consiliului Local, a primarului si a secretarului municipiului Ploiesti, prin grija presedintelui comisiei.

4)      Comisiile intocmesc avize, sau, in cazul respingerii,  rapoarte motivate de respingere cu privire la proiectele de hotãrâri pe care le iau in discutie si care vor cuprinde, pe lângã opinia majoritãtii si pãrerile contrare ale celorlalti consilieri.

5)      Avizele sau rapoartele comisiilor se vor difuza tuturor consilierilor, prin grija secretarului municipiului, in termenele prevãzute de lege pentru convocarea sedintelor Consiliului Local.

Art. 21

Presedintii comisiilor de specialitate vor umãri ca ordinea de zi si data convocãrii comisiilor sã se stabileascã in concordantã cu programul sedintelor Consiliului Local.

1)      Pentru dezbaterea proiectelor de hotãrâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurtã prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacã aceasta nu este prezentatã de cãtre initiator.

2)      Consilierul desemnat potrivit alin. precedent va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost adoptate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

Art. 22

1)      Consiliul Local al municipiului Ploiesti poate organiza din proprie initiativã sau la initiativa primarului, dupã caz, comisii - speciale de analizã si verificare - potrivit nevoilor si intereselor sale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

2)      Comisiile speciale de analizã si verificare se pot constitui cu caracter temporar sau permanent.

3)      Apartenenta unui consilier la o comisie de specialitate nu impiedicã includerea sa in componenta comisiilor de analizã si verificare.

4)      Comisiile de analizã si verificare prezintã in plenul Consiliului Local rapoarte asupra activitãtii desfãsurate si a concluziilor desprinse.

Art. 23

Operatiunile desfãsurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numãrul si denumirea acestora, numãrul membrilor fiecãrei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecãrui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominalã a acestora, se stabilesc prin Hotãrârea nr. 6 a Consiliului Local al municipiului.

Art. 24

Atributiile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti sunt urmãtoarele:

 

I.                   ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII, PROGNOZE

 

1)      Analizeazã si avizeazã proiectul bugetului local, formarea, administrarea si executarea acestuia, virãri de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, contractãri de imprumuturi si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

2)      Analizeazã si propune stabilirea de impozite si taxe locale precum si taxe speciale, pe timp limitat, in conditiile legii;

3)      Urmãreste si analizeazã modul in care se administreazã domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, precum si inventarierea acestuia;

4)      Urmãreste si analizeazã activitatea agentilor economici si a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, propunând mãsuri in consecintã;

5)      Avizeazã si inainteazã spre aprobare studii, strategii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-socialã;

6)      Efectueazã documentarea si hotãrãste asupra problemelor trimise de consiliu spre avizare care privesc domeniul de activitate al comisiei;

7)      Urmãreste modul de identificare si valorificare de cãtre executiv a tuturor surselor de venituri proprii, precum si modul de utilizare eficientã a acestora;

8)      Solicitã, prin aparatul propriu al Consiliului Local, datele si informatiile necesare de la agentii economici, in mãsura in care pot fi date, institutii si alte organe din teritoriu care pot contribui la indeplinirea obiectului de activitate al comisiei;

9)      Solicitã primarului informatii cu privire la indeplinirea hotãrârilor Consiliului Local de cãtre serviciile de specialitate din cadrul executivului in domeniile de activitate ale comisiei si propune mãsuri in consecintã;

10)  Avizeazã proiectele structurilor organizatorice (organigrame si numãr de personal) pentru aparatul propriu al Consiliului Local al municipiului Ploiesti si pentru agentii economici aflati sub autoritatea Consiliului Local;

11)  Colaboreazã cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului Local in probleme ce tin de obiectul de activitate al comisiei;

12)  Analizeazã propunerile si sesizãrile inaintate comisiei, initiazã proiecte de hotãrâri, rezolvã orice alte probleme aferente domeniului sãu de activitate.

 

II.                ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII  CÃTRE  POPULATIE, COMERT, TURISM, AGRICULTURÃ SI PROMOVARE OPERATIUNI COMERCIALE

 

1)      Analizeazã si propune infiintarea de institutii si agenti economici de interes local, in domeniul sãu de activitate, precum si asupra participãrii, cu capital sau cu bunuri, la societãti comerciale pentru realizarea de lucrãri si servicii de interes public local in conditiile legii, analizeazã si propune asupra concesionãrii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local;

2)      Propune infiintarea si organizarea serviciilor necesare comunitãtii, in conditii de eficientã si operativitate, si urmãreste activitatea acestora;

3)      Urmãreste asigurarea libertãtii comertului si a concurentei loiale, inainteazã propuneri  pentru imbunãtãtirea activitãtii comerciale, in conditiile legii ;

4)      Propune infiintarea de piete, târguri si oboare, avizeazã regulamentele de organizare si functionare a acestora;

5)      Propune stabilirea de relatii de cooperare  sau asociere cu persoane juridice române sau strãine, cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali, in vederea finantãrii si realizãrii in    comun a unor actiuni,  lucrãri,  servicii   sau  proiecte   de interes public local; hotãrãste infrãtirea orasului cu unitãti administrativ teritoriale similare din alte tãri;

6)      Propune si urmãreste in conditiile legii  cooperarea sau asocierea  cu alte autoritãti ale administratiei locale din tarã sau din strãinãtate, precum si aderarea la asociatii nationale sau internationale ale autoritãtilor administratiei publice locale in vederea promovãrii unor interese comune;

7)      Propune incheierea unor acorduri cu alte autoritãti ale administratiei publice locale, inclusiv prin alocare de fonduri, pentru dezbaterea unor programe de dezbatere regionalã, in conditiile legii;

8)      Avizeazã proiectele de hotãrâri elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

9)      Propune si inainteazã spre aprobarea Consiliului Local studii, prognoze si programe de dezvoltare a retelei comerciale si de servicii la nivelul municipiului Ploiesti;

10)  Organizeazã impreunã cu organele abilitate de lege, controale in reteaua comercialã, in scopul asigurãrii respectãrii cadrului  legislativ;

11)  Analizeazã si propune Consiliului Local al municipiului Ploiesti mãsuri de imbunãtãtire a activitãtii de promovare a oportunitãtiilor de afaceri  cu agenti economici si investitori interni si externi;

12)  Analizeazã propunerile si sesizãrile inaintate comisiei, initiazã proiecte de hotãrâri, rezolvã orice alte probleme aferente domeniului sãu de activitate;

13)  Solicitã primarului informatii cu privire la  indeplinirea hotãrârilor Consiliului Local de cãtre serviciile de specialitate din cadrul executivului in domeniul de activitate al comisiei si propune mãsuri in consecintã;

14)  Avizeazã proiectele structurilor organizatorice (organigrama si numãrul de personal) la agentii economici din subordinea Consiliului Local, in domeniul de activitate al comisiei;

15)  Urmãreste asigurarea conditiilor necesare bunei functionãri a institutiilor de invãtãmânt preuniversitar si inainteazã propuneri pentru imbunãtãtirea activitãtii acestora.

 

III.             ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU UTILITÃTI PUBLICE,  CALITATEA VIETII SI PROTECTIA MEDIULUI

 

1)      Urmãreste si analizeazã pe criterii de eficientã activitatea agentilor economici din subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti ce au ca obiect de activitate furnizarea de utilitãti populatiei;

2)      Propune si avizeazã infiintarea de agenti economici cu capital autohton sau mixt, având ca obiect de activitate furnizarea de utilitãti la nivelul municipiului Ploiesti;

3)      Urmãreste si analizeazã actiunile pentru refacerea si protectia mediului inconjurãtor, in scopul cresterii calitãtii vietii, face propuneri in consecintã;

4)      Monitorizeazã principalii indicatori ce reflectã calitatea vietii locuitorilor municipiului Ploiesti, propune mãsuri de inbunãtãtire a calitãtii vietii;

5)      Analizeazã, propune si avizeazã studii si documentatii in domeniul de activitate al comisiei;

6)      Solicitã primarului informatii cu privire la activitatea serviciilor de specialitate din cadrul executivului in indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in domeniul de activitate al comisiei si propune mãsuri in consecintã;

7)      Analizeazã propunerile si sesizãrile inintate comisiei, initiazã proiecte de hotãrâri, rezolvã orice alte probleme aferente domeniului sãu de activitate;

8)      Avizeazã proiectele de hotãrâri elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

9)      Avizeazã proiectele structurilor organizatorice (organigramele si numãrul de personal) pentru agentii economici din subordinea Consiliului Local, in domeniul de activitate al comisiei.

 

IV.              ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICÃ, REALIZAREA  LUCRÃRILOR PUBLICE, CIRCULATIE RUTIERÃ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURÃ

 

1)      Avizeazã studii, strategii, prognoze orientative si programe de organizare si amenajare a teritoriului;

2)      Propune instituirea de norme specifice pentru institutiile publice si agentii economici de interes local ce se aflã sub autoritatea Consiliului Local, cu respectarea criteriilor generale stabilite de lege; dupã aprobarea acestora urmãreste modul de aplicare si propune mãsuri de imbunãtãtire;

3)      Analizeazã, avizeazã si inainteazã spre aprobare, in conditiile legii, Consiliului Local al municipiului Ploiesti planurile de organizare, de dezvoltare urbanisticã si de amenajare a teritoriului, precum si mãsurile necesare realizãrii acestora;

4)      Avizeazã documentatiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investitii de interes local;

5)      Analizeazã, avizeazã si urmãreste programele cu privire la organizarea circulatiei rutiere, starea drumurilor si implantarea semnelor de circulatie;

6)      Analizeazã, propune si avizeazã studii si documentatii privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã;

7)      Propune stabilirea de relatii de cooperare  sau asociere cu persoane juridice române sau strãine, cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali, in vederea finantãrii si realizãrii in comun a unor actiuni, lucrãri, servicii sau proiecte de interes public local; hotãrãste infrãtirea orasului cu unitãti administrativ teritoriale similare din alte tãri;

8)      Analizeazã, propune si avizeazã studii si documentãri privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã, a parcurilor si rezervatiilor naturale; propune mãsuri pentru imbunãtãtirea activitãtii in aceste domenii;

9)      Avizeazã documentatiile privind emiterea titlurilor de proprietate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;        

10)  Solicitã primarului indeplinirea Hotãrârilor Consiliului Local de cãtre serviciile de specialitae  din cadrul executivului in indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului Local al municipiului Ploiesti in domeniul de activitate al comisiei si propune mãsuri in consecintã;

11)  Analizeazã periodic respectarea legislatiei in vigoare in privinta disciplinei in constructii si inainteazã propuneri pentru imbunãtãtirea activitãtii de urmãrire;

12)  Analizeazã sesizãrile inaintate comisiei, initiazã proiecte de hotãrâri, rezolvã orice alte probleme aferente domeniului sãu de activitate;

13)  Avizeazã proiectele de hotãrâri elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

14)  Urmãreste asigurarea conditiilor necesare bunei functionãri a institutiilor de invãtãmânt preuniversitar si inainteazã propuneri pentru inbunãtãtirea activitãtii acestora.

 

V.                 ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU PROTECTIE SI ASISTENTÃ SOCIALÃ, ORDINE PUBLICÃ, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTÃTILOR CETÃTENESTI, PETITII SI RECLAMATII

 

1)      Urmãreste, analizeazã si propune imbunãtãtirea mãsurilor de protectie  si asistentã socialã la nivelul municipiului Ploiesti ;

2)      Propune si avizeazã infiintarea unor institutii de binefacere la nivel local;

3)      Urmãreste asigurarea ordinii publice, propune mãsuri si programe de mãsuri cu institutiile abilitate privind cresterea gradului de sigurantã a cetãtenilor;

4)      Monitorizeazã respectarea drepturilor si a libertãtilor fundamentale ale cetãtenilor;

5)      Analizeazã periodic stadiul rezolvãrii cererilor, sesizãrilor si reclamatiilor adresate de cetãteni Consiliului Local al municipiului Ploiesti, executivului sau agentilor economici aflati sub autoritatea Consiliului Local;

6)      Propune Consiliului Local initierea de sondaje de opinie pe teme de larg interes cetãtenesc;

7)      Analizeazã propunerile si sesizãrile inaintate comisiei, initiazã proiecte de hotãrâri, rezolvã orice alte probleme aferente domeniului sãu de activitate.

8)      Avizeazã proiectele de hotãrâri elaborate in domeniul de activitate al comisiei.

 

VI.              ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU INVÃTÃMÂNT, SÃNÃTATE, STIINTÃ, CULTURÃ, CULTE, TINERET SI SPORT

 

1)      Urmãreste asigurarea conditiilor necesare bunei functionãri a institutiilor de invãtãmânt, sanitare, de culturã, tineret si sport si face propuneri;

2)      Propune mãsuri de sprijinire a activitãtii cultelor religioase, in conditiile legislatiei in vigoare; dupã aprobarea mãsurilor propuse urmãreste realizarea acestora;

3)      Propune conferirea persoanelor fizice române sau strãine, cu merite deosebite, titlul de “Cetãtean de Onoare” al municipiului Ploiesti ;

4)      Avizeazã bugetele si alocatiile bugetare pentru unitãtile de invãtãmânt , sãnãtate, stiintã, culturã, tineret si sport aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

5)      Avizeazã mãsurile ce se impun pentru prevenirea si limitarea epidemiilor si epizotiilor, precum si asigurarea conditiilor de igienã in structura aparatului propriu al Consiliului Local  si unitãtilor subordonate;

6)      Propune mãsuri pentru instiintarea, alarmarea, protectia si pregãtirea organelor de conducere, angajatilor, populatiei, precum si protectia colectivitãtilor de animale si a bunurilor materiale in caz de calamitãti sau dezastre;

7)      Avizeazã periodic informãri privind starea de sãnãtate la nivelul municipiului Ploiesti;

8)      Propune si urmãreste desfãsurarea de actiuni culturale si sportive;

9)      Propune si urmãreste realizarea de actiuni educationale si informative;

10)  Analizeazã propunerile si sesizãrile inaintate comisiei, initiazã proiecte de hotãrâri, rezolvã orice alte probleme aferente domeniului sãu de activitate;

11)  Avizeazã proiectele de hotãrâri elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

12)  Propune si urmãreste realizarea de mãsuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetãtenilor si asigurã desfãsurarea de actiuni cu caracter educational; avizeazã functionarea de parcuri, mijloace de agrement, etc.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA I

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Art. 25

1)      Consiliul Local al municipiului Ploiesti se intruneste in sedinte ordinare lunare. De regulã sedinta ordinarã are loc in ultima zi de vineri a lunii.

2)      Convocarea in sedintã ordinarã se face de cãtre primar, prin intermediul secretarului municipiului, cu cel putin 5 zile  inaintea acesteia.

3)      Consiliul Local se poate intruni in sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numãrul membrilor consiliului. Convocarea se face cu cel putin 3 zile inaintea sedintei.

4)      In caz de fortã majorã si stare de urgentã pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului convocarea Consiliului Local se poate face de indatã.

5)      Convocarea se face in scris si se consemneazã in procesul verbal al sedintei. Invitatia la sedintã va preciza proiectul ordinei de zi, data, ora si locul desfãsurãrii acesteia.

6)      Proiectul ordinei de zi se aduce la cunostintã publicã locuitorilor prin presa localã sau prin orice alt mijloc de publicitate (afisare la sediul institutiei, comunicat de presã).

Art. 26

Sedintele Consiliului Local, sunt legal constituite dacã este prezentã majoritatea consilierilor in functie.

Art. 27

Consiliul poate mandata, inclusiv la initiativa primarului, consilieri, specialisti in anumite domenii de activitate, pentru urmãrirea si realizarea unor activitãti si programe. Consilierii mandatati vor informa Consiliul asupra rezultatelor mandatului primit.

Art. 28

Dezbaterea problemelor se face in ordinea strictã in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi, aprobatã. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotãrâre, pe care o face initiatorul. Apoi se dã cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si dacã este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

Art. 29

Asupra proiectelor de hotãrâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formulãrii lor. Dacã s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fãrã a se mai supune votului.

 

SECTIUNEA II

PRESEDINTELE DE SEDINTÃ

 

Art. 30

1)      Dupã declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sãi, prin vot deschis un presedinte de sedintã pe o perioadã de cel mult 3 luni, care va conduce lucrãrile si va semna hotãrârile adoptate.

2)      Consilierul ales ca presedinte de sedintã, poate fi schimbat din functie la initiativa a 1/3 din numãrul consilierilor , cu votul majoritãtii consilierilor aflati in functie.

Art. 31

Presedintele de sedintã exercitã urmãtoarele atributii principale:

a.       conduce lucrãrile sedintei Consiliului

b.      supune votului consilierilor proiectele de hotãrâri, asigurã numãrarea voturilor si anuntã rezultatul votãrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivã si a abtinerilor

c.       semneazã hotãrârile adoptate de consiliul local, chiar dacã a votat impotriva adoptãrii acestora, precum si procesul-verbal al sedintei

d.      asigurã mentinerea ordinii si respectarea Regulamentului de desfãsurare a sedintelor

e.       supune votului consilierilor orice problemã care intrã in competenta de solutionare a consiliului

f.        aplicã, dacã este cazul, sanctiunile prevãzute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni

g.       indeplineste orice atributii prevãzute de lege, de prezentul Regulament sau insãrcinãri date de consiliul local

Art. 32

In cazul in care presedintele de sedintã ales pentru sedinta respectivã nu-si poate indeplini atributiile se procedeazã la alegerea altui consilier in aceastã functie, conform art. 30  din prezentul Regulament.

Art. 33

Convoacã cu cel putin 24 de ore inaintea sedintelor Consiliului Local, prin grija secretarului Municipiului Ploiesti, presedintii comisiilor de specialitate, primarul si viceprimarii pentru a discuta principalele probleme inscrise pe proiectul ordinei de zi.

Art. 34

1)      Presedintele de sedintã supune aprobãrii Consiliului incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia Consiliului.                     

2)      Cererea de incheiere a dezbaterii sau, dupã caz, de continuare a sedintei in altã zi, se aprobã cu votul majoritãtii consilierilor prezenti.

 

SECTIUNEA III

PRIMARUL

 

Art. 35

     Primarul reprezintã comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritãti publice, cu persoane fizice sau juridice române sau strãine, precum si in justitie.

     In calitatea sa de ales local, primarul indeplineste o functie de autoritate publicã, beneficiind de dispozitiile  legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.

Art. 36

Primarul participã obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fãrã drept de vot si are urmãtoarele atributii in afara celor prevãzute de lege:

a.       Prezintã semestrial Consiliului;

-         situatia rezolvãrii cererilor si petitiilor cetãtenilor, institutiilor si a altor persoane juridice;

-         situatia indeplinirii hotãrârilor Cosiliului Local;

b.      Urmãreste ca in fiecare sedintã de Consiliu sã fie propus cel putin un proiect de hotãrâre;

c.       Indeplineste si alte atributii prevãzute de lege sau incredintate prin mandat de Consiliul Local;

Art. 37

Pe timpul desfãsurãrii lucrãrilor consiliului local, primarul este obligat sã poarte esarfã in culorile drapelului national al României .

Art. 38

In caz de vacantã a functiei de Primar, atributiile conferite acestuia prin prezentul regulament, vor fi exercitate de unul dintre viceprimari, desemnat de Consiliul Local al municipiului Ploiesti prin votul secret al majoritãtii consilierilor.

 

SECTIUNEA IV
ATRIBUTIILE SECRETARULUI

 

Art. 39

1)      Secretarul municipiului participã in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fãrã drept de vot si are urmãtoarele atributii principale:

a.      asigurã indeplinirea procedurii de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numãrul consilierilor in functie;

b.      asigurã efectuarea lucrãrilor de secretariat;

c.       efectueazã apelul nominal si tine evidenta participãrii la sedintã a consilierilor;

d.      numãrã voturile si consemneazã rezultatul votãrii, pe care il prezintã presedintelui de sedintã;

e.      informeazã pe presedintele de sedintã cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecãrei hotãrâri a consiliului local;

f.        asigurã intocmirea stenogramei sau a procesului- verbal,  pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecãrei sedinte  procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiatã a sedintei anterioare, asupra continutului cãrora solicitã acordul consiliului;

g.      asigurã intocmirea dosarelor de sedintã, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h.      urmãreste ca la deliberare si adoptarea unor hotãrâri ale consiliului local sã nu ia parte consilierii care se incadreazã in dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Il informeazã pe presedintele de sedintã cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevãzute de lege in asemenea cazuri;

i.        prezintã in fata consiliului local punctul sãu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotãrâri sau a altor mãsuri supuse deliberãrii consiliului; dacã este cazul, refuzã sã contrasemneze hotãrârile pe care le considerã ilegale;

j.        contrasemneazã in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotãrârile consiliului local pe care le considerã legale;

k.      poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

l.        l) acordã membrilor consiliului, asistentã si sprijin de specialitate in desfãsurarea activitãtii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotãrâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.

2)      Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insãrcinãri date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfãsurare a sedintelor consiliului.

 

SECTIUNEA V

DESFÃSURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 40

1)      Sedintele Consiliului Local sunt legal constituite dacã este prezentã majoritatea consilierilor in functie;

2)      Consilierii sunt obligati sã fie prezenti la sedintã la ora stabilitã si sã se inscrie in registrul de prezentã pãstrat prin grija secretarului municipiului.

Art. 41

1)      Fiecare sedintã a Consiliului Local al municipiului Ploiesti va fi precedatã,de regulã cu 3 zile inainte de sedinta ordinarã si cu 24 ore inainte de sedinta extraordinarã, de o analizã operativã a problemelor ce figureazã in proiectul ordinii de zi a sedintei, la care vor participa primarul, viceprimarii, presedintii de comisii si liderii grupurilor de consilieri din Consiliul Local (când nu sunt presedinti de comisii). In absenta presedintilor de comisii, vor participa secretarii de comisii.

2)      Cei de mai sus constituie “Grupul de coordonare operativã” al Consiliului Local al municipiului Ploiesti care va fi convocat prin grija secretarului municipiului.

 

SECTIUNEA VI

PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTÃRÂRI

 

Art. 42

1)      Dreptul   la initiativã   pentru   proiectele   de   hotãrâre  apartine primarului si consilierilor.

2)      Proiectele de hotãrâri trebuie insotite de raportul compartimentului de specialitate si de o expunere de motive redactatã in forma prevãzutã de lege si se depun la secretarul municipiului.

Art. 43

1)      Proiectele de hotãrâri se inscriu in ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului dacã sunt insotite de avizele favorabile ale comisiei de specialitate pe domeniul respectiv. In cazul in care, la un proiect de hotãrâre nu toate avizele sunt favorabile, acestea se pot inscrie pe ordinea de zi, Consiliul Local, intrunit in sedintã, urmând sã decidã, prin vot cu privire la proiectul de hotãrâre. Ele se aduc la cunostinta consilierilor, in termenele prevãzute de lege prin grija secretarului municipiului.

2)      Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, cu votul majoritãtii consilierilor prezenti, situatie in care avizele de specialitate se vor emite in timpul sedintei.

Art. 44

1)      Proiectele de hotãrâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor cãrora li se trimit materiale spre analizã se face de cãtre Primar impreunã cu Secretarul.

2)      datã cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avându-se grijã ca raportul sã poatã fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de cãtre  aceasta a avizului.

3)      Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

Art. 45

1)      Dupã examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupã caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacã se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

2)      Avizul se transmite secretarului unitãtii administrativ-teritoriale, care va dispune mãsurile corespunzãtoare difuzãrii lui cãtre Primar si cãtre consilieri, cel mai târziu o datã cu convocarea pentru sedintã.

Art. 46

Proiectele de hotãrâri si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedintã ordinarã a acestuia.

Art. 47

1)      Dezbaterile proiectelor de hotãrâre si a propunerilor sunt generale si pe articole.

2)      In cadrul dezbaterilor, consilierii pot propune amendamente.

 

SECTIUNEA VII

PROCEDURA DE VOT

 

Art. 48

1)      Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret, nefiind admis votul prin delegare.

2)      Votul deschis se exprimã public prin ridicarea mâinii sau apel nominal. In procesul verbal al sedintei se va consemna in mod obligatoriu, rezultatul votului. La cererea consilierilor locali va fi consemnat nominal in procesul verbal al sedintei, modul in care acestia au votat.

3)      Consiliul hotãrãste la propunerea presedintelui de sedintã sau a unui consilier ce modalitate de vot va folosi, afarã de cazul in care prin lege se stabileste o anumitã procedurã de vot.

Art. 49

Votarea prin apel nominal se face in modul urmãtor: presedintele explicã obiectul votãrii si sensul cuvintelor “pentru”, “contra” si “abtinere”(consilierul   nu-si exprimã vointa nici pentru aprobarea proiectului de hotãrâre, nici pentru respingerea acestuia). Presedintele de sedintã dã citire numelui si prenumelui consilierului, fiecare consilier rãspunde “pentru”, “contra” sau “abtinere” si semneazã. Dupã terminarea apelului se repetã numele si prenumele consilierilor care nu au rãspuns.

Art. 50

1)      Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.

2)      Numãrarea voturilor se face de cãtre Comisia de validare care va prezenta consiliului rezultatul voturilor printr-un proces verbal.

Art. 51

Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate propune  retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 52

Pe timpul desfãsurãrii sedintei consilierii au obligatia de a respecta ordinea si disciplina si de a se incadra in ordinea de zi aprobatã.

Art. 53

In timpul sedintelor Consiliului Local al municipiului Ploiesti, NU SE FUMEAZÃ!

Art. 54

Pentru buna organizare a lucrãrilor consiliului local si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta isi va organiza un aparat permanent de lucru format din 1 - 3 persoane din care, in mod obligatoriu cel putin una va avea pregãtire juridicã.

 

CAPITOLUL III

SECTIUNEA I

EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

Art. 55

1)      Consilierul se bucurã de drepturile si protectia acordatã de lege.

2)      In calitatea lor de alesi locali, consilierii indeplinesc o functie de autoritate publicã beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele ce indeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.

Art. 56

1)      Schimbãrile survenite in activitatea sau situatia consilierului, de naturã sã facã imposibilã sau incompatibilã exercitarea mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data aparitiei acestora.

2)      Secretarul va informa Consiliul in prima sedintã despre aceastã situatie.

Art. 57

1)      Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul are dreptul la o indemnizatie de 5% din salariul primarului pentru fiecare sedintã, fãrã a putea depãsi lunar nivelul de 25% din salariul tarifar al acestuia.

2)      Consiliul local poate hotãri diminuarea cuantumului indemnizatiei si a cotei in care se fac decontãrile, in concordantã cu posibilitãtile de finantare.

3)      Consilierul are dreptul, dupã caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitãtile legate de exercitarea mandatului, la nivelul celor acordate primarului si viceprimarilor.

4)      Consilierii sunt obligati ca in indeplinirea mandatului sã organizeze periodic intâlniri cu cetãtenii si sã acorde audiente.

5)      Fiecare consilier este obligat sã prezinte un raport anual de activitate care va fi fãcut public prin grija secretarului.

6)      Consilierii rãspund solidar pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte, sau in nume propriu pentru activitatea desfãsuratã in exercitarea mandatului precum si pentru hotãrârile pe care le-au votat.

 

SECTIUNEA II
ABSENTE SI DEMISII

 

Art. 58

1)      Participarea consilierilor la sedintele Consiliului si ale comisiilor pe domenii de activitate este obligatorie.

2)      Nici un consilier nu poate lipsi de la sedintele Consiliului sau comisiei din care face parte decât in cazurile in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei din care face parte, dacã are motive temeinice.

Art. 59

Consilierul care absenteazã nemotivat la douã sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit regulamentului.

Art. 60

Consilierul poate demisiona prin cerere scrisã prezentatã Consiliului, urmând a se face aplicarea procedurii stabilite de statutul alesilor locali.

 

SECTIUNEA III
SANCTIUNI

 

Art. 61

Incãlcarea de cãtre un consilier a obligatiilor ce ii revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneazã potrivit legii si prezentului regulament. La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterilor, frecventa acestora si conditiile producerii lor.

Art. 62

1)      In exercitarea atributiilor sale cu privire la mentinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul sedintei, presedintele de sedintã poate aplica urmãtoarele sanctiuni :

a) avertisment;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de sedintã.

2)      Eliminarea din sala de sedintã echivaleazã cu absenta nemotivatã.

Art. 63

1)      Consiliul poate hotãri cu votul a 2/3 din numãrul consilierilor in functie aplicarea urmãtoarelor sanctiuni consilierilor care, in exercitarea mandatului au sãvârsit abateri de la prezentul regulament :

a) interzicerea de a participa la lucrãrile urmãtoarei sedinte;

b) excluderea temporarã de la lucrãrile consiliului si ale comisiei de specialitate;

c) retragerea indemnizatiei de sedintã cuvenitã pentru una/douã sedinte.

2)      Excluderea temporarã de la lucrãrile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depãsi douã luni.

3)      Pe perioada excluderii consilierului in cauzã nu este luat in calcul la stabilirea cvorumului de lucru.

4)      Excluderea de la lucrãrile consiliului si ale comisiilor de specialitate, precum si interzicerea participãrii la urmãtoarea sedintã de consiliu, au drept consecintã neacordarea indemnizatiei de sedintã pe perioada respectivã.

 

SECTIUNEA IV

INTREBÃRI SI INTERPELÃRI,

INFORMAREA CONSILIERILOR, PETITII

 

Art. 64

1)      Fiecare consilier poate adresa intrebãri primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului, precum si celorlalti sefi ai serviciilor administratiei publice locale.

2)      Prin intrebãri se solicitã informatii cu privire la un fapt necunoscut.

3)      Cei intrebati vor rãspunde, de regulã, imediat sau, dacã nu este posibil, laurmãtoarea sedintã. In cazul unor rãspunsuri nesatisfãcãtoare sau incomplete, consilierul poate solicita reluarea sau completarea rãspunsului.

Art. 65

Interpelarea constã intr-o cerere prin care se solicitã explicatii in legãturã cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a rãspunde la data fixatã de consiliu.

Art. 66

Consilierii pot solicita primarului informatii cu privire la acte sau dosare ale consiliului. Informatiile se pot cere si comunica in scris.

Art. 67

1)      Petitiile adresate de cãtre cetãteni consiliului, se inscriu intr-un registru, primesc un  numãr, consemnându-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii.  

2)      Secretarul municipiului transmite petitia comisiei de specialitate spre analizã, care poate fi urmatã de propuneri ce vor fi aduse la cunostinta consilierilor intr-o sedintã viitoare..

3)      Petitionarul va fi incunostiintat prin grija secretarului si a compartimentelor de specialitate asupra modului de solutionare a petitiei.

4)      Semestrial, consiliul analizeazã modul de solutionare a petitiilor primite, si a problemelor ridicate la audiente.

 

CAPITOLUL IV
SECTIUNEA  I
DISPOZITII  FINALE

 

Art. 68

Conducerea executivã asigurã consilierilor, la  cerere, asistentã de specialitate.

Art. 69

Adoptarea si modificarea Regulamentului Consiliului Local al municipiului Ploiesti se face cu votul a jumãtate plus unu din numãrul total al consilierilor in functie.

Art. 70

In termen de 15 zile de la constituirea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, primarul si fiecare consilier vor depune in plic sigilat la secretarul municipiului DECLARATIA DE AVERE. Prin grija secretarului  municipiului Ploiesti, declaratiile de avere vor fi transmise conform prevederilor legale.   

Art. 71

Consilierii, primarul, viceprimarii, secretarul, personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, rãspund dupã caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sãvârsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.

Art. 72

Prevederile prezentului regulament se completeazã cu celelalte prevederi legale in domeniu.