Hotărârea nr. 46/2002

Hotararea nr. 46 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARAREA Nr. 46

pentru stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001                           privind venitul minim garantat

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Protectie Sociala privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;

             in conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

            in temeiul art. 38 (1) si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba lista bunurilor aflate in proprietatea sau in folosinta familiei care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor acesteia, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba limita veniturilor nete care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor, pasarilor si a altor bunuri realizate in gospodarie conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba limitele minime ale veniturilor medii lunare care s-ar putea obtine in anul 2002 din vanzarea unor bunuri, dupa cum urmeaza:

                        - spatii locative (apartament 1 camera)        5.500.000 lei

                        - spatii locative (apartament 2 camere)        7.500.000 lei

- spatii locative (apartament 3 camere)      10.000.000 lei

- boxe garaj                                                1.750.000 lei

- autoturisme                                               1.250.000 lei

Art. 4

Aproba limitele minime ale veniturilor medii lunare care s-ar putea obtine in anul 2002 din utilizarea unor bunuri, dupa cum urmeaza:

                        - terenuri in intravilan                                     200.000 lei/ha

                        - terenuri agricole                                          200.000 lei/ha

                        - cladiri (case)                                            1.500.000 lei

                        - spatii locative (apartament 1 camera)           500.000 lei

                        - spatii locative (apartament 2 camere)            800.000 lei

                        - spatii locative (apartament 3 camere)         1.200.000 lei

                        - boxe garaj                                                    400.000 lei

                        - autoturisme                                                   300.000 lei

Art. 5

Directia Protectie Sociala va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

Directia Administratie Publica,  Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu