Hotărârea nr. 44/2002

Hotararea nr. 44 privind modificarea si completarea art. 4 al HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2002

HOTARAREA  Nr. 44

privind modificarea si completarea art. 4 al HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2002

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice a Primãriei municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea art. 4 al Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 4 din 31 ianuarie 2002 privind stabilirea taxelor pentru prestarea serviciilor in regim de urgentã in interesul persoanelor fizice si juridice, in sensul completãrii modului de folosire a veniturilor rezultate din aceste taxe;

având in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicatã in 1998 cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale modificatã prin O.U.G. nr. 216/1999;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobã completarea art. 4 din Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 4/2002, cu urmãtorul alineat:

„ – alte cheltuieli de promovare a imaginii si actiunilor municipiului Ploiesti pe plan national si international (materiale de prezentare ale municipiului Ploiesti, cheltuieli ocazionate de organizarea si desfãsurarea de concursuri, festivaluri etc.), in cuantum de pânã la 50 % din sumele incasate din aceastã sursã

Achizitionarea de bunuri si de lucrãri necesare acestor activitãti se va face prin compartimentele de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti, in conditiile legii.”

Art. 2

Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu