Hotărârea nr. 43/2002

Hotararea nr. 43 privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 43

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere

pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice a Primãriei municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti;

            avand in vedere Hotãrârea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti nr. 3/22.03.2002 prin care se aprobã bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2001 si Raportul de audit incheiat in data de 15.03.2002;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea contabilitãtii, Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2001 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti, astfel:

-         venituri totale 85.611.817 mii lei

-         cheltuieli totale 72.153.879 mii lei

-         profit brut 13.457.938 mii lei,

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu