Hotărârea nr. 4/2002

Hotararea nr. 4 privind stabilirea taxelor pentru prestarea serviciilor in regim de urgenta in interesul persoanelor fizice si juridice

HOTARAREA  Nr. 4

privind stabilirea  taxelor pentru prestarea serviciilor in regim de urgenta

in interesul persoanelor fizice si juridice

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale prin care se propune stabilirea unei taxe speciale pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatelor fiscale la cererea contribuabililor persoane fizice si juridice;

            avand in vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in anul 1998 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, art. 44, 45 si 46, modificata prin O.U.G. nr. 216/1999 precum si prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste taxe speciale pentru urmatoarele servicii prestate in regim de urgenta si in interesul contribuabililor persoane fizice si juridice dupa cum urmeaza :

            a) pentru certificate fiscale de orice fel eliberate in regim de urgenta in termen de 24 de ore de la data inregistrarii la Directia Impozite si Taxe Locale:

-         200.000 lei pentru persoane fizice;

-         500.000 lei pentru persoane juridice.

b) pentru efectuarea lucrarilor cu caracter special privind stabilirea impozitelor si taxelor, in regim de urgenta (cladiri, terenuri, auto) in termen de 24 de ore de la data  inregistrarii la Directia Impozite si Taxe Locale:

-         200.000 lei pentru persoane fizice;

-         500.000 lei pentru persoane juridice.

Art. 2

Taxa speciala se achita anticipat, in numerar la casieria care functioneaza in sediul Directiei Impozite si Taxe Locale, din B-dul Independentei nr.16.

Art. 3

In situatia in care din cauze obiective, generate de lipsa unor acte care nu se regasesc in dosarul fiscal sau petentul nu detine actele necesare eliberarii documentului solicitat, taxa achitata anticipat se va restitui.

Art. 4

Taxele speciale instituite si incasate potrivit prezentei hotarari constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetului local si au urmatoarea destinatie :

- intretinerea sistemului de calcul si a programelor implementate;

- achizitionarea de tehnica de calcul, mijloace de inventar, piese de schimb, bunuri si materiale consumabile, rechizite si birotica necesare desfasurarii activitatii de stabilire, incasare, control si urmarire a impozitelor locale;

- alte cheltuieli, prin care Directia Impozite si Taxe Locale are obligatia sa asigure conditii normale de munca si igiena salariatilor, in conditiile legii;

- intretinerea imobilului din B-dul Independentei nr.16 si a centrelor deschise in municipiul Ploiesti de catre Directia Impozite si Taxe Locale;

Achizitionarea de bunuri sau de lucrari necesare acestei activitati se va face prin compartimentele de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti in conditiile legii, la propunerea Directiei Impozite si Taxe Locale.

Art. 5

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.02.2002. Pe aceeasi data isi inceteaza valabilitatea H.C.L. al municipiului Ploiesti nr.186/2000.

Art. 6

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7

Serviciul Secretariat, Registratura al Primariei municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta publica aceasta hotarare si va comunica serviciilor de specialitate interesate .

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu