Hotărârea nr. 39/2002

Hotararea nr. 39 Proiect de hotãrâre privind solutionarea cererilor de acordare a unor inlesniri la plata solicitate de S.C. Condor Club 90 S.R.L. si S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA Nr. 39

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “AMPLASARE COMPLEX RESTAURANT CU SPATII DE CAZARE“, str. Mihai Bravu nr. 45 Ploiesti

 

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea SC PROMPT IMPEX SRL, Planul urbanistic de detaliu “AMPLASARE COMPLEX RESTAURANT CU SPATII DE CAZARE“, str. Mihai Bravu nr. 45, Ploiesti,

            in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998 , privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publică locală,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “AMPLASARE COMPLEX RESTAURANT CU SPATII DE CAZARE“, str. Mihai Bravu nr. 45, Ploiesti, la solicitarea S.C. PROMPT IMPEX S.R.L. cu conditia respectarii avizului nr. 10/31.10.2001 al CTUAT. Terenul în suprafată de 720.00 m.p. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 782/09.03.2001.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru, Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu