Hotărârea nr. 38/2002

Hotararea nr. 38 Proiect de hotãrâre privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Constantinescu Cornel, Dumitru Veta, Radu Nicolai, Udilã Vasilica, Niculescu Valerica si Damian Constantin – initiat de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 38

cu privire la solutionarea cererilor de acordare a unor inlesniri la plata solicitate de

S.C. Condor Club 90 S.R.L. si S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L.

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a unor inlesniri la plata formulate de S.C. Condor Club 90 S.R.L. si S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L.;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998, aprobata prin Legea 86/1999, ale Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.G. nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Respinge cererea formulata de S.C. Condor Club 90 S.R.L. de acordare a scutirii de la plata a sumei de 29.922.396 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru folosinta spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din str. Romana nr. 46.

Art. 2

Respinge solicitarea S.C. Mol Romania Petroleum Products S.R.L. de acordare a scutirii de la plata a sumei de 318.265.099 lei reprezentand majorari de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri si penalitati aferente contractului de asociere incheiat cu Consiliul Local al municipiului Ploiesti si acorda esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a sumei mentionate, conform anexei la prezenta hotarare. 

Stabileste termenul de plata al ratelor lunare pana in data de 30 ale fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor de plata curente la termenele scadente.

Art. 3

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 4

Serviciul Relatia cu Consiliul Local al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

 

Esalonarea la plata a majoarailor de intarziere datorate de

S.C. Mol Romania Petroleum Products  S.R.L.

 

Termen de plata

Rata esalonarii

30.03.2002

26.500.000

30.04.2002

26.500.000

30.05.2002

26.500.000

30.06.2002

26.500.000

30.07.2002

26.500.000

30.08.2002

26.500.000

30.09.2002

26.500.000

30.10.2002

26.500.000

30.11.2002

26.500.000

30.12.2002

26.500.000

30.01.2003

26.500.000

28.02.2003

26.765.099

TOTAL

318.265.099