Hotărârea nr. 37/2002

Hotararea nr. 37 Proiect de hotãrâre privind aprobarea continuãrii desfãsurãrii programului “Ieftin si bun”, program dedicat familiilor cu venituri reduse – initiat de domnii consilieri Drãghici Costicã, Dumitrescu Ioan, Marinoiu Eugen, Grãdisteanu Gheorghe, Gheorghe Ioan si Dinu Dragos.

HOTARAREA Nr. 37

privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Constantinescu Cornel, Dumitru Veta, Radu Nicolai, Udila Vasilica, Niculescu Valerica si  Damian Constantin

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerile de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Constantinescu Cornel, Dumitru Veta, Radu Nicolai, Udila Vasilica, Niculescu Valerica si  Damian Constantin;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998, aprobata prin Legea nr. 86/1999;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

Art. 1

Admite cererea formulata de Constantinescu Cornel de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 712.113 lei.

Art. 2

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Dumitru Veta, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la acordarea esalonarii la plata a impozitului pe cladiri in suma de 844.084 lei si a impozitului pe  teren in suma de 904.687 lei;

b)      acorda scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma totala de 975.802 lei cu conditia achitarii obligatiilor de plata restante, impreuna cu obligatiile curente in termen de 12 luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Radu Nicolai, in sensul ca:

a)      aproba capatului de cerere referitor la acordarea  esalonarii la plata a sumei de 518.278 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 15.03.1999 – 15.12.2001 pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la acordarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri in suma de 276.534 lei.

Art. 4

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Udila Vasilica, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a sumei de 2.562.750 lei, reprezentand chirie locuinta aferenta perioadei noiembrie 2000 – ianuarie 2002 pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente debitului datorat in suma de  1.987.840 lei;

Art. 5

Admite cererea formulata de Niculescu Valerica de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri si pe teren in suma de 367.695 lei.

Art. 6

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Damian Constantin, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la acordarea esalonarii la plata a sumei de 1.067.587 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 15.03.2000 – 15.12.2001 pe o perioada de 12 luni si acorda esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a sumei mentionate, conform anexei la prezenta hotarare;

b)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 278.327 lei si acorda esalonarea la plata  pe o perioada de sase luni conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 7

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 8

Serviciul Relatia cu Consiliul Local al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

b) respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a taxei de autorizare persoana fizica pentru vanzare loz in plic;

c) aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere in suma de 174.519 lei;

 

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Radu Niculai, Udlia Vasilica si Damian Constantin

 

 

Nr. crt.

Termen de plata

Rata esalonarii

Radu Niculai

Udila Vasilica

Damian Constantin

impozit cladire

chirie locuinta

impozit cladire

majorari

1

28.02.2002

86.500

427.000

178.000

46.500

2

30.03.2002

86.500

427.000

178.000

46.500

3

30.04.2002

86.500

427.000

178.000

46.500

4

30.05.2002

86.500

427.000

178.000

46.500

5

30.06.2002

86.500

427.000

178.000

46.500

6

30.07.2002

85.778

427.750

177.587

45.827

TOTAL

518.278

2.562.750

1.067.587

278.327