Hotărârea nr. 36/2002

Hotararea nr. 36 Proiect de hotãrâre privind moficarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 151/19.06.2001 – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA Nr.36

privind aprobarea continuării desfăsurării programului ‘’Ieftin si bun’’

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Drăghici, Ioan Dumitrescu, Eugen Marinoiu, Dragos Dinu, Gheorghe Grădisteanu, Gheorghe Ioan, Gheorghe Moraru si Nicu Lungulescu, precum si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Administrare si Comert al Primăriei municipiului Ploiesti prin care se propune continuarea aplicării programului ‘’Ieftin si Bun’’ in spatiile comerciale special destinate acestui program in incinta Halelor Centrale din Ploiesti;

            in baza Legii finantelor publice locale nr. 189/1998 cu modificările si completările aduse ulterior;

in temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

HOTĂRĂSTE:

 

Art. 1

Aprobă continuarea desfăsurării programului “Ieftin si Bun” in spatiile comerciale special destinate derulării acestui program din incinta Halelor Centrale din Ploiesti.

Art. 2

Aprobă punerea la dispozitia agentilor economici care participă la implementarea programului “Ieftin si Bun” pentru folosintă gratuită pe perioada 1 martie 2002 – 05 mai 2002 a spatiilor comerciale necesare derulării acestui program social, spatii identificate conform schitei anexate. Programul va fi perfectibil pe toată perioada derulării sale, putând fi ulterior extins si pentru categorii de produse alimentare ce nu pot fi in prezent incluse datorită lipsei ofertantilor si a spatiilor comerciale necesare desfacerii acestor produse.

Se interzice comercializarea bauturilor alcoolice in cadrul acestui program.

Art. 3

Selectia agentilor economici care vor participa la derularea programului pe perioada specificată la Art. 2 se va face de către membrii Comisiei nr. 2 si Comisiei nr. 5 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti in colaborare cu conducerea Serviciului Public de Administrare si Comert pe baza ofertelor si a criteriilor de eligibilitate stabilite de cele două comisii. Principalul criteriu de selectie este angajamentul scris al agentului economic de vânzare pe toată perioada derulării programului a tuturor produselor la preturi unitare cu cel putin 15 ÷ 20% mai mici fată de preturile unitare medii ale pietei libere.

Art. 4

Agentii economici care vor participa la derularea programului in urma selectiei efectuate conform prevederilor Art. 3 vor incheia cu Serviciul Public de Administrare si Comert contracte pe toată durata derulării programului, contracte care să descrie tipurile de produse comercializate, preturile de vânzare a acestora si alte facilităti ce pot fi acordate de comercianti diverselor categorii de cumpărători (ex.: acceptarea la plată a tichetelor de masă). Contractele incheiate intre agentii economici ce iau parte la program si Serviciul Public de Administrare si Comert trebuie să cuprindă si clauze de reziliere imediată pentru cazurile in care nu sunt respectate obligatiile asumate prin contract. Pe toată durata derulării programului, agentii economici vor putea majora trimestrial preturile unitare ale produselor comercializate cu cel mult indicele mediu de inflatie comunicat de Directia Judeteană de Statistică Prahova.

Art. 5

Exercitarea controlului privind modul de desfăsurare al programului se va realiza de către Corpul de Control al Primarului municipiului Ploiesti, care va informa lunar membrii Comisiei nr. 2 si Comisiei nr. 5 asupra respectării relatiilor contractuale dintre agentii economici ce participă la program si Consiliul Local. La cerere, cele 2 comisii vor informa Consiliului Local asupra stadiului si rezultatelor derulării programului.

Art. 6

Serviciul Public de Administrare si Comert va asigura suportul logistic necesar derulării programului ce constituie obiectul prezentei hotărâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu