Hotărârea nr. 35/2002

Hotararea nr. 35 Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 159/2001 si a Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 288/2001 – initiat de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 35

privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 151/19.06.2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune completarea si modificarea anexei 5 din H.C.L. 151/2001 privind infiintarea serviciului de interes local denumit “PUBLIC PROIECT“ – Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare;

in temeiul art. 2 al. 2 si al art. 9 al. 1 pct. „a” din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala, al Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, al Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998, al Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale Hotararii Consiliului Local nr. 316/2001 privind aprobarea bugetului Oficiului “PUBLIC PROIECT” pe anul 2002 si ale Hotararii Consiliului Local nr. 330/2001 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba completarea si modificarea  Anexei 5 ce face parte integranta din H.C.L. nr. 151/2001 privind infiintarea serviciului de interes local denumit “PUBLIC PROIECT “ – Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare, dupa cum urmeaza:

 

I.                   La articolul 4:

 

1.      Litera (b) a articolului 4 va avea urmatorul cuprins:

 

“b) Transferuri obtinute din bugetul local pentru efectuarea proiectelor si documentatiilor necesare lucrarilor publice.”.

 

2.      Dupa litera (b) se introduce litera (c) cu urmatorul cuprins:

 

“c)   Subventii acordate in cazul in care costurile prevazute in bugetul serviciului  “Public Proiect“ depasesc veniturile estimate calculate pe baza tarifelor aprobate.“.

 

II.                La articolul 13 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:                      

 

  Proiectarea si documentarea lucrarilor publice “.

Art. 2

Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr 151/2001 se va modifica corespunzator dispozitiilor cuprinse in prezenta hotarare .

Art. 3

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Directia Economica si Oficiul “PUBLIC PROIECT“ .

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari .

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu