Hotărârea nr. 34/2002

Hotararea nr. 34 Proiect de hotãrâre privind repartizarea unor spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã - initiat de domnul consilier Dinu Savu.

HOTARAREA Nr. 34

privind modificarea Hotararii nr. 159/2001 si 288/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind componenta Comisiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administratie si Comert, prin care se propune modificarea Comisiei de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat;

            avand in vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, Legea Locuintei, si art. 21 si 30 din hotararea Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei;

            in temeiul art. 38 si art. 68 lit. "p" din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Modifica componenta Comisiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, in conditiile legii.

Comisia va avea componenta prevazuta in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr.1

 

Comisia speciala de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor.

 

 

PRESEDINTE:            - Dl. BRATOSIN GHEORGHE                       -Director                                                                                                          Directia Gestionare Patrimoniu

MEMBRII:                   - Dna. GABORFI LUMINITA                        - Director

                                                Directia Administratie Publica, Juridic Contencios

                                    - Dna. MUSAT CARMEN                              - Director

                                                Protectia Sociala a Persoanelor aflate in dificultate

                                    - Dna. BOSCORNEA ELENA                        - Sef. Serv.Ajutor Social

                                    - Dra. IONESCU SILVIA                               - Sef Serv. Fond Imobiliar

                                    - Dl. SAVA MARIUS CLAUDIU                   - Consilier juridic

                                    - Dna. BUNGET SIMONA                             - Sef  Birou CFI

 

SECRETARIATUL comisiei va fi asigurat de :

                                    - Dna. BUNEA GABRIELA - inspector Serviciul Fond Imobiliar