Hotărârea nr. 320/2002

Hotararea nr. 320 privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local formulata de S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

HOTARAREA Nr. 320

privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local formulata de S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererii de acordare a  inlesnirilor la plata formulata de S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  cererea S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti de scutire  de la plata majorarilor si penalitatilor de intarziere in suma de 179.556.213 lei, calculate pana la 08.04.2002 pentru neplata in termen a taxei pentru folosirea domeniului public.

Art. 2

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre hotararea Consiliului Local.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu