Hotărârea nr. 32/2002

Hotararea nr. 32 Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Sediu Inspectorat in constructii Prahova”, str. Gheorghe Doja nr. 40, Ploiesti – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA Nr. 32

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

“SEDIU INSPECTORAT IN CONSTRUCTII PRAHOVA“, str. Gheorghe Doja nr. 40 Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru prin care se propune spre aprobare, la solicitarea INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII, INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII PRAHOVA, Planul urbanistic de detaliu “SEDIU INSPECTORAT IN CONSTRUCTII PRAHOVA “, str. Gh. Doja nr. 40, Ploiesti,

            in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998 , privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publică locală,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu , anexat “SEDIU INSPECTORAT IN CONSTRUCTII PRAHOVA “, str. Gh. Doja nr. 40, Ploiesti, la INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII, INSPECTORATUL IN CONSTRUCTII PRAHOVA. Terenul  in suprafata de 1067.00 mp, care face obiectul acestui P.U.D. este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si potrivit HCL nr. 165 / 02.07.2001 face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti si este administrat gratuit de catre Inspectoratul in Constructii Prahova.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu