Hotărârea nr. 318/2002

Hotararea nr. 318 privind aprobarea studiului de fezabilitate al investitiei Alimentare cu energie termica a Grupului Scolar 1 Mai – Ploiesti

HOTARAREA Nr. 318

privind aprobarea studiului de fezabilitate al investitiei

Alimentare cu energie termica a Grupului Scolar 1 Mai – Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice si Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei Alimentare cu energie termica a Grupului Scolar 1 Mai – Ploiesti;

avand in vedere prevederile art. 16 alin.5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38, lit. m din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba studiul de fezabilitate al investitiei Alimentare cu energie termica a Grupului Scolar 1 Mai – Ploiesti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa.

Art. 2

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, Directia Scoli-Cultura-Culte si Administratia Domeniului Public si Privat.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta, celor interesati, prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu