Hotărârea nr. 317/2002

Hotararea nr. 317 privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 230/14.09.2001

HOTARAREA Nr. 317

privind aprobarea  modificarii si completarii Hotararii nr. 230/14.09.2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui. consilier Draghici Costica si Raportul de specialitate al A.D.P.P. Ploiesti, prin care se propune modificarea si completarea Hotararii nr. 230/14.09.2001;

            avand in vedere propunerile domnilor consilieri reiesite din sedinta;

            in baza Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale;

            avand in vedere prevederile Hotararii nr. 230/2001 a Consiliului Local cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al cimitirelor in municipiului Ploiesti;

            in baza Legii nr. 326/2001, a serviciilor publice si de gospodarire comunala;

            in temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea Hotararii nr. 230/14.09.2001, privind Regulamentul de organizare si functionare al cimitirelor in municipiul Ploiesti, astfel:

Cap. V Obligatiile serviciului Administrare Cimitire, art. 37, care va avea urmatorul continut:

Pentru serviciile prestate de catre A.D.P.P. Ploiesti concesionarii platesc la administratia cimitirului, pana la data de 30 iunie a fiecarui an contributia de intretinere anuala, ce reprezinta tariful serviciilor prestate (salubrizarea cimitirului, intretinerea iluminatului si costul energiei electrice, intretinerea retelei de alimentare cu apa si a costului consumului de apa, securitatea si intretinerea patrimoniului, cladiri, imprejmuiri).

Vor fi scutiti de plata contributiei anuale pentru un loc concesionat  beneficiarii prevederilor Legii nr. 44/1994, actualizata prin Legea nr. 167/2002, Decretului Lege nr. 118/1990, republicat si ai Legii nr. 42/1990, pe baza actelor doveditoare.

Neplata contributiei de intretinere anuala pana la data de mai sus atrage dupa sine o majorare de 0,5 % pentru fiecare luna intarziere pana la data efectuarii platii.

Art. 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01.01.2003 de catre Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, va aduce la cunostinta publica  prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu