Hotărârea nr. 315/2002

Hotararea nr. 315 privind asocierea Consiliului Local cu S.C. Top Service S.R.L. pentru amplasarea si exploatarea in comun in municipiul Ploiesti a 30 unitati ecologice

HOTARAREA Nr. 315

privind asocierea Consiliului Local cu S.C. Top Service S.R.L. pentru amplasarea si exploatarea in comun in municipiul Ploiesti a 30 unitati ecologice

           

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor Consilieri Constantin Nemes si Marculescu Catalin Adrian si Raportul serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, prin care se propune asocierea Consiliului Local cu S.C. Top Service S.R.L. in vederea amplasarii si exploatarii in comun a unui numar de 30 unitati ecologice (grupuri sanitare si spatii comerciale) in municipiul Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 si a Legii nr.213/1998;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.71/2002:

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administtratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

           

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. Top Service S.R.L. pentru amplasarea si exploatarea in comun a unui numar de 30 de unitati ecologice in municipiul Ploiesti.

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va stabili amplasamentele unitatilor ecologice cu avizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice, circulatie rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.

Art. 2

Aproba incheierea contractului de asociere, Anexa 2 la prezenta, care cuprinde conditiile si modul de derulare a asocierii.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul prevazut la art. 2.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Directia Administratie Publica, Juridic-contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu