Hotărârea nr. 310/2002

Hotararea nr. 310 privind completarea obiectului de activitate, aprobarea organigramei si a statului de functii ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

HOTARAREA Nr. 310

privind completarea obiectului de activitate, aprobarea organigramei si a statului

de functii ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

        

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, prin care se propune modificarea obiectului de activitate a organigramei si a statului de functii ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

in baza Hotararii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, prin care se aproba organigrama, statul de functii, numarul de personal si fisele de evaluare ale posturilor din cadrul Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti;

in temeiul Legii nr. 215 / 2001  privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba completarea obiectului de activitate a Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, cu Serviciul Ocrotirea Animalelor si Mediului.

Art. 2

Aproba organigrama si statul de functii ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti,  conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3

Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti va fi reactualizat la urmatoarea sedinta a consiliului local.

Art. 4

Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 1.01.2003.

Art. 5

Prevederile hotararii Consiliului Local nr. 112/28.06.2001 se completeaza corespunzator prezentei.

Art. 6

Administratia  Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari,

Art. 7

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevedeile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu