Hotărârea nr. 31/2002

Hotararea nr. 31 Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Sediu Service, târg auto, consignatie” Centura de Est nr. 48, Ploiesti – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA Nr. 31

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “UNITATE DE ALIMENTATIE  PUBLICA “,

Poiesti, str. Marasesti nr. 306

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            văzând Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Oprea si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea nr. 306254/07.12.2000 a d-lui UNGUREANU CATALIN DANIEL, Planul urbanistic de detaliu “UNITATE DE ALIMENTATIE  PUBLICA “, Ploiesti, str. Marasesti nr. 306;

            in baza Legii nr. 50/1991, republicată în 1997, privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998 , privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat, “UNITATE DE ALIMENTATIE  PUBLICA“, Ploiesti, str. Marasesti nr. 306, la solicitarea d-lui.UNGUREANU CATALIN DANIEL. Terenul în suprafată de 453,00 m.p este proprietatea beneficiarului conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 1100/30.07.2000 la biroul notarului public Neculae Aurelian.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  Directia Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu