Hotărârea nr. 306/2002

Hotararea nr. 306 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTARAREA Nr. 306

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al

Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de  specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si servicii Publice Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

avand in  vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002, Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate  modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul  Legii nr. 215/2001 privind  administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti conform Anexei 1 si Anexei 1.a care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 a Regiei Autonome de Termoficare  si Servicii Publice Ploiesti conform  Anexei 2 care face pare integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale R.A.T.S.P. Ploiesti se insarcineaza  cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu