Hotărârea nr. 305/2002

Hotararea nr. 305 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

HOTARAREA Nr. 305

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti  

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice al Primariei municipiului Ploiesti si serviciilor de specialitate prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii:

            avand in vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002 – Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al  Regiei  Autonome de Transport  Public Ploiesti, conform anexei nr. 1 care face parte integranta la prezenta hotărâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Regiei Autonome de Transport  Public Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

BUGETUL  ACTIVITATII GENERALE

 

Nr. Crt.

 

Indicatori

Nr.

rd.

An 2002

estimat

Prevederi an 2003

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

290.000

380.000

1.

Venituri din exploatare,din care:

02

287.850

376.800

a)

Venituri din activitatea de baza

03

177.250

210.500

b)

Venituri din alte activitati

04

2.000

2.300

c)

Venituri din surse bugetare, din care:

05

119.500

164.000

 

- sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare circulatie, marcaje.

06

4.800

5.000

 

- subventii ptr. acoperirea diferentelor de pret si tarif, leasing operational si financiar mijloace de transport

07

103.800

159.000

 

- transferuri

08

 

 

 

- prime acordate de la bugetul statului

09

 

 

 

- alte sume primite de la bugetul de stat:

10

 

 

d)

Venituri din fonduri speciale

11

 

 

2.

Venituri financiare

12

150

200

3.

Venituri exceptionale

13

2.000

 3.000

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd 15 + rd. 35 + rd. 36)

14

289.900

379.900

1.

Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

15

284.800

376.300

a)

Cheltuieli materiale (inclusiv leasing financiar si capitol circulatie)

16

99.893

163.748

b)

Cheltuieli cu personalul, din care:

17

162.897

187.550

 

- salarii brute

18

117.326

135.000

 

- contributie la asigurarile sociale de stat

19

27.372

35.100

 

- ajutor de somaj

20

5.866

4.725

 

- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145 / 1997

21

8.213

8.775

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

4.120

3.950

 

- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap cf. O.U.G. nr. 102/1999

23

2.361

1.740

 

- fond special de sustinere a invatamantului de stat cf. O.G. nr. 75/1999

24

-

-

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

6.500

7.000

d)

Cheltuieli prevazute de art. 26 din Lg. Bugetului de stat nr. 216/2001, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subventii

27

 

 

e)

Cheltuieli de protocol

28

2

2

f)

Cheltuieli de reclama si publicitate

29

 

 

g)

Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

h)

Tichete de masa

31

15.508

18.000

i)

Alte cheltuieli, din care:

32

 

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

 

 

2.

Cheltuieli financiare

35

4.500

3.000

3.

Cheltuieli exceptionale

36

600

600

III.

REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

100

100

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

 

fond de rezerva

39

 

 

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40

 

 

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

41

25

25

VII.

PROFITUL DE REPARTIZAT, ( potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:

42

75

75

a)

Rezerve legale

43

5

5

b)

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

44

 

 

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profilului  rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul  pe profit

45

31,5

31,5

d)

Alte repartizari prevazute de lege

46

 

 

e)

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

47

77

77

f)

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

48

31,5

31,5

g)

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f)

49

 

 

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

50

22.215

21.200

1.

Surse proprii din 8%  asupra pretului din bilete si amortizarea mijloacelor fixe

51

10.000

15.000

2.

Alocatii de la buget

52

12.215

6.200

3.

Credite bancare:

53

 

 

 

- interne

54

 

 

 

- externe

55

 

 

4.

Alte surse

56

 

 

X.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

57

22.215

21.200

1.

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

58

22.215

21.200

2.

Rambursari rate aferente creditelor ptr. investitii:

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

X.

REZERVE, din care:

62

 

 

I.

Rezerve legale

63

 

 

II.

Rezerve statutare

64

 

 

III.

Alte rezerve (denumirea si baza legala)

65

 

 

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

1.

Venituri totale

67

290.000

380.000

2.

Costuri aferente volumului de activitate

68

289.900

379.900

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

69

1.500

1.500

4.

Nr. mediu personal total

70

1.446

1.446

5.

Fond de salarii, din care:

71

117.326

135.000

a)

fond de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

b)

fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:

73

599

689

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001

74

200

230

 

- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001

75

266

306

c)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

116.727

134.311

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

77

6.731.660

7.745.732

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 67 / rd.70) - in preturi curente

78

200.553

224.066

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd. 67 / rd.70) - in preturi comparabile

79

213.554

262.725

9.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr. pers.)

80

-

-

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X 1.000

                                          venituri totale

81

999,6

999,7

11.

Plati restante - total

82

 

 

 

- preturi curente

83

28.500

-

 

- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor prognozat)

84

34.770

-

12.

Creante restante - total

85

-

-

 

- preturi curente

86

41.500

-

 

- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor prognozat)

87

50.600

-