Hotărârea nr. 301/2002

Hotararea nr. 301 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Oficiului Public Proiect

HOTARAREA Nr. 301

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2003 al Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002; Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Oficiului Public Proiect Ploiesti conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 a Oficiului Public Proiect Ploiesti conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Oficiului Public Proiect Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1

 

mii lei

Nr

Crt

DENUMIRE

2003

1.

Venituri totale(A+B)

7.600.000

2.

A. Venituri curente

5.000.000

3.

Venituri din activitatea extrabugetara

5.000.000

4.

B. Alocatii bugetare

2.600.000

5.

Alocatii proiecte lucrari publice

2.000.000

6.

Subventii

600.000

7.

Cheltuieli totale(A+B)

7.600.000

8.

A. Cheltuieli curente(I+II)

7.300.000

9.

TITLUL I

02. Cheltuieli de personal

5.505.000

10.

10. Cheltuieli cu salariile

4.027.000

11.

10.01 Salarii de baza

2.755.000

12.

10.02 Salarii de merit

97.000

13.

10.03 Indemnizatii de conducere

195.000

14.

10.04 Spor de vechime

520.000

15.

10.05 Spor conditii de munca

 

16.

10.06 Salarii platite cu ora

 

17.

10.07 Fond premiere

400.000

18.

10.08 Alte drepturi salariale

60.000

19.

10.09 Conventii civile

 

20.

11. CAS

1.012.000

21.

12. Somaj

141.000

22.

13. Sanatate

285.000

23.

14. Deplasari, detasari

40.000

24.

15.Hrana

 

25.

15.03 Tichete de masa

 

26.

TITLUL II

20. Cheltuieli materiale si  de servicii

 

1.795.000

27.

24. Cheltuieli intret. si gospod.

615.000

28.

24.01 Incalzire

40.000

29.

24.02 Iluminat

90.000

30.

24.03 Apa canal

20.000

31.

24.04 Posta, telefon, fax

150.000

32.

24.05 Furnituri birou

100.000

33.

24.06 Materiale pt.curatenie

15.000

34.

24.07 Alte materiale si prestari servicii

200.000

35.

25. Materiale si prestari servicii cu caracter functional

550.000

36.

25.01Materiale

100.000

37.

25.02 Prestari servicii

400.000

38.

25.03 Avize,acorduri

50.000

39.

26. Obiecte de inventar si echipament

200.000

40.

26.02 Echipament

 

41.

26.03 Alte obiecte de inventar

200.000

42.

27. Reparatii curente

30.000

43.

28. Reparatii capitale

 

44.

29. Carti si publicatii

40.000

45.

30. Alte chelt.

360.000

46.

30.01 Calificari, perfectionari

50.000

47.

30.02 Protocol

4.000

48.

30.03 Protectia muncii

6.000

49.

30.07 Alte cheltuieli conform legii

300.000

50.

TITLUL VII

300.000

51.

B.70. Cheltuieli de capital

300.000

 

Anexa 2

 

 

LISTA DE INVESTITII ANUL 2003

 

 

Nr.

crt

Denumire

Numar

Bucati

Valoare estimata (lei)

1

Calculatoare(personal computer)- statii de lucru

20

240.000.000

2

Aparat foto digital

1

20.000.000

3

Aparat contidionare aer

2

40.000.000

 

Total

 

300.000.000