Hotărârea nr. 30/2002

Hotararea nr. 30 Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Amplasare locuintã S+P+1 cu spatiu comercial la parter”, str. Crisan nr. 74 B, Ploiesti – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA Nr. 30

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “AMPLASARE LOCUINTA S+P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER“, str. Crisan nr. 74 B, Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui TUDOR COSTEL DANIEL, Planul urbanistic de detaliu “AMPLASARE LOCUINTA S+P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER“, str. Crisan nr. 74 B, Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publică locală,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “AMPLASARE LOCUINTA S+P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER “, str. Crisan nr. 74 B, Ploiesti, cu conditia respectarii Avizului CTUAT nr. 28/30.01.2002. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea d-lui. Tudor Costel Daniel conform contractului de vanzare-cumparare nr. 1470 / 20.07.2001 si are suprafata de 216.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu