Hotărârea nr. 299/2002

Hotararea nr. 299 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

HOTARAREA Nr. 299

privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti prin care se  propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002 – Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr.189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu