Hotărârea nr. 298/2002

Hotararea nr. 298 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

HOTARAREA Nr. 298

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

avand in vedere prevederile  Legii nr. 63l /29.11.2002, Legea  bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. l89/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

    

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti conform Anexei l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 a Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti se insaricineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu