Hotărârea nr. 295/2002

Hotararea nr. 295 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul II – 2002 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTARAREA Nr. 295

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul II – 2002

al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti;

avand in  vedere prevederile Legii nr.743/2001, Legii bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr.189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate  modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul  Legii nr. 215/2001 privind  administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe sem. II. 2002 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti conform Anexei 1 si Anexa 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2002 a Regiei Autonome de Termoficare  si Servicii Publice Ploiesti conform  Anexei 2 care face pare integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale R.A.T.S.P. Ploiesti se insarcineaza  cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu