Hotărârea nr. 293/2002

Hotararea nr. 293 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

HOTARAREA Nr. 293

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002

al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si raportul de specialitate al Directiei Economice si al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189 / 1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba  lista de investitii pe anul 2002 a Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.         

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

Rectificare buget 2002

Administratia Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

 

Nr. Crt

Denumire Indicator

Rectificat an 2002

1

I.TOTAL VENITURI

6.595.000

2

1.Venituri proprii

400.000

3

2.Alocatii

5.195.000

4

3.Subventii

1.000.000

5

II.TOTAL CHELT.(A+B)

6.595.000

6

CHELT. CURENTE(A1+A2)

4.775.000

7

A1.CHELT.DE PERSONAL

3.370.000

8

1.Cheltuieli cu salariile

2.486.544

9

2.C.A.S.

580.111

10

3.Fond somaj

124.327

11

4.Deplasari

4.960

12

5.Contrib.pt.const.fond asig.

174.058

13

A2.CHELT. MATERIALE

1.405.000

14

1.HRANA

260.000

15

 - Hrana pt.animale

260.000

16

2.MEDICAM.SI MAT.SANITARE

30.000

17

 - Medicamente

30.000

18

3.CHELT.INTRETINERE GOSP.

750.000

19

 - Incalzit

60.000

20

 - Iluminat si forta motrica

250.000

21

 - Apa,canal,salubritate

50.000

22

 - Posta,telefon

45.000

23

 - Furnituri de birou

40.000

24

 - Materiale pt.curatenie

5.000

25

 - Alte materiale si prest.servicii

300.000

26

4.OBIECTE DE INV.SI ECHIPAM.

160.000

27

 - Echipament

40.000

28

 - Obiecte de inventar

120.000

29

5.ALTE CHELTUIELI

205.000

30

 - Protocol

5.000

31

 - Alte cheltuieli autoriz.

200.000

32

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

1.820.000

33

B1.Invest.ale instit.publice autofin.

1.820.000

 

 

Anexa nr. 2

BUGET 2002 – Rectificare luna decembrie

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate

 

 

Lucrari

1. Sistematizare zona intrare parc – Aleea Scriitorilor                                      1.300.000 mii lei

2. Amenajare drum acces intre zona industriala si DJ236                                      205.000 mii lei

 

 

Dotari

1. Autoutilitara Dacia Papuc 5 locuri                 – 1 buc.                                    155.000 mii lei

2. Calculator                                                     - 2 buc.                                   60.000 mii lei

3. Xerox                                                           - 1 buc.                                   40.000 mii lei

4. Arma tranchilizat animale                               - 1 buc.                                   25.000 mii lei

5. Masina de gaurit                                           - 1 buc.                                   10.000 mii lei

6. Program salarizare si contabilitate                  - 1 buc.                                   25.000 mii lei