Hotărârea nr. 292/2002

Hotararea nr. 292 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

HOTARAREA  Nr. 292

privind  rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al  Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului local al  municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2002 conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2002 a bugetului local Ploiesti, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu