Hotărârea nr. 29/2002

Hotararea nr. 29 Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “Construire locuintã parter” str. Drumul Serii FN, Ploiesti – initiat de domnul Primar.

HOTĂRÂREA  Nr. 29

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER”

str. Drumul Serii F.N., Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. MOTOC VICTOR, sat Tantareni, com. Blejoi, jud. Prahova, Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER” str. Drumul Serii F.N., Ploiesti;

            in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publică locală,

 

H O T Ă R Ă S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER” str. Drumul Serii F.N., Ploiesti, la solicitarea d-lui. MOTOC VICTOR cu conditia respectarii avizului nr. 34/30.01.2002 al CTUAT. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea d-lui. Motoc Victor conform contractului de vanzare-cumparare nr. 774/1997 si are suprafata de 2500.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 februarie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu