Hotărârea nr. 281/2002

Hotararea nr. 281 privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de S.C. „Transchim” S.A. si S.C. „Astra Romana” S.A.

HOTARAREA Nr. 281

privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de S.C. Transchim S.A. si S.C. Astra Romana S.A.

 

Consiliul local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a  inlesnirilor la plata formulate de S.C. Transchim S.A. si S.C. Astra Romana S.A.;

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite in parte cererea  S.C. Transchim S.A. in sensul ca acorda urmatoarea inlesnire la plata:

        amanarea pe o perioada de trei luni a majorarilor si penalitatilor aferente taxei auto restante calculate pana la data de 08.04.2002 in suma totala de 140.859.101 lei;

Art. 2

Admite cererea S.C. Astra Romana S.A. de acordare a esalonarii la plata pe o perioada de 3 luni a sumei de 1.371.087.831 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere calculate la data de 08.04.2002 pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri aferent anului 2001.

Art. 3

Imputerniceste Directia Fiscala  a Primariei municipiului Ploiesti sa incheie cu petentii conventia de acordare a inlesniriilor la plata prin care se vor stabili graficul si conditiile in care se acorda acestea.

Art. 4

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre hotararea Consiliului Local.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios a  Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu