Hotărârea nr. 280/2002

Hotararea nr. 280 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 189,47 mp., pentru extinderea locuintei domnului Vasile Stelian, situata in str. Clujului nr. 8

HOTARAREA Nr. 280

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 189,47 mp., pentru extinderea locuintei

domnului Vasile Stelian, situata in str. Clujului nr. 8

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Biroul Concesionari, Publicitate,  prin care se propune la solicitarea Domnului Vasile Stelian, concesionarea  unei suprafete de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Ploiesti, situata in str. Clujului, nr. 8, in vederea intrarii in legalitate pentru extinderea locuintei existente, proprietate particulara a solicitantului;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in conformitate cu prevederile articolului 12, litera e din Legea nr. 453/01.08.2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza prevederilor Legii nr. 114/1996 republicata in 1997, legea locuintei;

            in temeiul articolului 38, literele  f, g, h  din Legea nr. 215/23.04.2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba concesionarea directa a terenului proprietate privata a municipiului Ploiesti, in suprafata de 189,47 mp.,  pentru extinderea locuintei domnului Vasile Stelian, situata in str. Clujului nr. 8, identificata in planul de situatie, anexa ce face parte din prezenta hotarare;

Art. 2

Concesionarea se va face pe durata de 49 de ani.

Art. 3

Pretul concesiunii pentru terenul din str. Clujului, nr. 8, este de 32 USD / mp. + TVA, stabilit pe baza Raportului de evaluare, intocmit de Oficiul Public Proiect – Ploiesti.

Valoarea totala a terenului din str. Clujului, nr. 8, nominalizata la art. 1 din hotarare este de 6063,04 USD, cu termen de recuperare a valorii terenului in 10 de ani, rezultand o redeventa anuala de 606,304 USD + TVA. ;

Redeventa se va achita in lei la cursul oficial al USD comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii

Art. 4

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de concesiune in conditiile stabilite la art. 2 si 3.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Fiscala, Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu