Hotărârea nr. 278/2002

Hotararea nr. 278 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “ Amplasare locuinta S+P+2”, str. Sinaii nr. 3 Ploiesti

HOTARAREA Nr. 278

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu AMPLASARE LOCUINTA S+P+2, str. Sinaii nr. 3, Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. Cursaru Marius Mihai, Planul urbanistic de detaliu AMPLASARE LOCUINTA S+P+2, str. Sinaii nr. 3, Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu  AMPLASARE LOCUINTA S+P+2 str. Sinaii nr. 3, la solicitarea d-lui. Cursaru Marius Mihai cu conditia respectarii avizului nr. 105 din 07.11.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 7452/05.12.1997 si are suprafata de 224.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu