Hotărârea nr. 275/2002

Hotararea nr. 275 privind circulatia in zona interzisa a municipiului Ploiesti a autovehiculelor cu masa totala de peste 3,5 tone, a transporturilor agabaritice si stabilirea taxelor pentru eliberarea autorizatiei de circulatie a acestora

HOTARAREA Nr. 275

privind  circulatia  in zona interzisa  a  municipiului  Ploiesti a  autovehiculelor cu masa totala de peste 3,5 tone, a transporturilor agabaritice   si  stabilirea  taxelor  pentru  eliberarea  autorizatiei  de  circulatie  a  acestora

                       

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Nan si Raportul de specialitate  al  R.A.T.P. Ploiesti , prin care se propune  eliberarea  de  autorizatii  de  circulatie  in  zona  interzisa  pentru  autovehiculele  care au  masa  totala  maxima  autorizata  de  peste  3,5  tone si  pentru transporturi  agabaritice;

            in conformitate cu Decretul  nr. 328/1996,  republicat,  privind  circulatia  pe  drumurile  publice;  Regulamentul  pentru  aplicarea  Decretului  nr. 328/1966  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  si  pentru  stabilirea  si  sanctionarea  contraventiilor  in  acest  sector  (cu  modificarile  ulterioare);  Legea  nr. 105/2000  pentru  aprobarea  O.G.  nr. 44/1997  privind  transporturile  rutiere,  Legea  nr.  413/2002  privind  aprobarea  O.G.  nr. 79/2001  pentru  modificarea  si  completarea  O.G.  nr. 43/1997  privind  regimul  drumurilor, Ordinul ministrului lucrarilor publice transporturilor si locuintei nr.1938/2001 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice-RNTR 2, art. 42  din  Legea  nr.  27/1994  privind  impozitele  si  taxele  locale;

            avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 115/2002, care completeaza obiectul de activitate al R.A.T.P. Ploiesti;

in baza Ordonantei  nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002;

in temeiul  Legii  nr. 215/2001 privind  administratia  publica  locala,

 

H O T A R A S T E:

Art. 1

Aproba  eliberarea  de catre R.A.T.P. Ploiesti a autorizatiilor de circulatie in  municipiul Ploiesti, pentru  autovehiculele  care  transporta marfa  si  au  masa  totala  maxima  autorizata  de  peste  3,5 tone , precum si pentru transporturile agabaritice.

Art. 2

Aproba  instituirea unei taxe speciale pentru eliberarea autorizatiei de circulatie potrivit anexei  nr. 1ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Sunt  exceptate  de  la  plata  taxei,  autovehiculele  apartinand  R.A.T.P.  Ploiesti  si  cele  care  presteaza  servicii  pentru  municipiu  si  au  aprobarea  Primarului  municipiului  Ploiesti. 

Art. 3

Stabileste zona interzisa circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone potrivit anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Circulatia acestei categorii de autovehicule este permisa in zona si pe strazile prevazute in anexa nr.2 numai cu autorizatie emisa de R.A.T.P. Ploiesti.

Art. 4

Taxele speciale prevazute la art. 2 vor fi incasate de Primaria municipiului Ploiesti vor fi facute venituri la bugetul local si vor fi utilizate pentru intretinerea si repararea drumurilor.

Art. 5

Circulatia  autovehiculelor  care  au  masa  totala  maxima  autorizata  de peste  3,5 tone  (cu  exceptia  autovehiculelor  R.A.T.P.  Ploiesti  si  a  autovehiculelor  care  au  aprobarea  Primariei  municipiului  Ploiesti)  fara  autorizatie  de  circulatie  eliberata  de  R.A.T.P.  Ploiesti  sau  circulatia  autovehiculelor  posesoare de autorizatie  pe un  alt  traseu  decat  cel  inscris in autorizatie,  constituie  contraventie  si  se  sanctioneaza  cu  amenda  de  la  5.000.000  lei  la  10.000.000  lei.

Prevederile  Ordonantei  nr. 2/2001  se  aplica  corespunzator.

Art. 6

Constatarea  contraventiilor  si  aplicarea  sanctiunilor  prevazute  de  prezenta  hotarare  se  executa  si  se  aplica  de  catre  Primarul  Municipiului  Ploiesti,  persoanele  imputernicite  de  primar, organele  de  politie si Corpul  Gardienilor  Publici.

Art. 7

Prevederile  prezentei  hotarari  intra  in  vigoare  la  data  aducerii  la   cunostinta  publica.

Art. 8

Prevederile Hotararii Consiliului Local  nr. 6/2002  isi inceteaza  aplicabilitatea. 

Art. 9

R.A.T.P.  Ploiesti  va  duce  la  indeplinire  prevederile  prezentei  hotarari.

Art.10

Directia  Administratie  Publica,  Juridic - Contencios va  aduce  la  cunostinta  publica  prevederile  prezentei  hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

                                                           

ANEXA  nr. 1

 

 

TAXE  PENTRU  CIRCULATIA  AUTO  ÎN  ZONA  INTERZISA   > 3,5 tone

 

Destinatia  transportului

si  categoria

Taxa  diferentiata  -  pe  perioada  de  timp  stabilita  in  autorizatie  (lei)

autovehiculului

1 zi

30 zile

60 zile

90 zile

Taxa anuala

Pentru  aprovizionarea  magazinelor,  santierelor  de  constructii,  diferite  transporturi  efectuate  in  municipiul  Ploiesti

De  la  3,5  la  5 to

9.000

157.000

275.000

561.000

1.216.000

De  la   5  la  10 to

13.000

170.000

419.000

842.000

1.685.000

De  la  10 la  20 to

18.000

354.000

550.000

935.000

1.872.000

Peste  20 to

24.000

458.000

838.000

1.216.000

2.433.000

Pentru  auto  ce nu  are  inscris  in  autorizatie  nr.  de  inmatriculare

35.000

550.000

1.200.000

1.800.000

3.100.000

 

 

NOTA :

  1. Pentru  fractiunile  mai  mici  de  30  zile  se  inmulteste  taxa  pe  o  zi  cu  numarul  de  zile  respective ;
  2. Pentru  fractiunile  intre  30 - 60  zile  si  60 - 90  zile  se  majoreaza  taxa  stabilita  pentru  30  zile,  respectiv  60  zile  cu  numarul  de  zile  solicitate ;
  3. La  autovehiculele  prevazute  cu  remorca,  taxa  pe  km  se  inmulteste  cu  1,5.

 

TRANSPORTURI  AGABARITICE

 

Taxa  pe  km  parcurs  pentru  fiecare  transport  (auto)

 

Autovehicule  solo  cu  produse  in  greutate  de :

Taxa  pe  km  parcurs  propus  (lei)

1.  pana  la  10 to

  70.000

2.  intre  10 - 20 to

100.000

3.  peste  20 to

150.000

 

            NOTA :

            La  aceste  autovehicule,  in  cazul  tractarii  cu  remorca,  taxa  se  inmulteste  cu  coeficientul  2.