Hotărârea nr. 272/2002

Hotararea nr. 272 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a unor spatii cu altă destinatie decat aceea de locuinţa

HOTARAREA Nr. 272

privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a unor  spatii cu  alta  destinatie 

decat   aceea  de  locuinta

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Marinoiu Eugen si Gradisteanu Gheorghe si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1 si str. Mihai Bravu nr. 214, bloc 24 B - parter, care fac parte din patrimoniul privat al municipiului Ploiesti;

            avand în vedere Hotararea de Guvern nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

            in temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. f si h si art. 125 din Legea   nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a trei spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Ploiesti,  dupa cum urmeaza:

1.      Str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, parter si subsol, in suprafata utila de 260,35 m.p.;

2.      Str. Mihai Bravu nr. 214, bloc 24B, parter, spatiul din partea stanga, in suprafata utila de 57,41 m.p.;

3.      Str. Mihai Bravu nr. 214, bloc 24B, parter, spatiul din partea dreapta, in suprafata utila de 62,59 m.p.

Vanzarea se va face la pretul de adjudecare a spatiilor.

Art. 2

Preturile de pornire a licitatiilor vor fi stabilite prin intocmirea rapoartelor de evaluare de catre Societatea Generala a Expertilor Tehnici Prahova S.A., evaluator atestat A.N.E.V.A.R., selectat prin licitatia organizata în baza Hotararii nr. 124/25.09.1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si vor fi avizate de Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local.

Art. 3

Comisia de licitatie pentru vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2001 va asigura intocmirea si aprobarea caietelor de sarcini, organizarea si desfasurarea licitatiilor.

Art. 4

Instrainarea efectiva a spatiilor se va face pe baza de hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, la pretul de adjudecare a acestora.

Art. 5

Comisia de licitatie, Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Fiscala si Directia Economica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu